Đăng nhập | Đăng ký

Danh sách thành viên | Cá nhân | Nhà đất, bất động sản

Diễn đàn    Html DOM javascript CSS    Thêm Item vào select option

Thành viênNội dung
aspnet

Lập trình không biên giới
572  bài
10-10-2008 11:05:57
<html>
<head>
<script type="text/javascript">
function insertOption()
{
var y=document.createElement('option');
y.text='Kiwi';
var x=document.getElementById("mySelect");
try
{
x.add(y,null); // standards compliant
}
catch(ex)
{
x.add(y); // IE only
}
}
</script>
</head>
<body>

<form>
<select id="mySelect">
<option>Apple</option>
<option>Pear</option>
<option>Banana</option>
<option>Orange</option>
</select>
<input type="button" onclick="insertOption()" value="Insert option" />
</form>

</body>
</html>
 
aspnet

Lập trình không biên giới
572  bài
10-10-2008 11:07:19
<html>
<head>
<script type="text/javascript">
function insertBeforeSelected()
{
var x=document.getElementById("mySelect");
if (x.selectedIndex>=0)
{
var y=document.createElement('option');
y.text='Kiwi';
var sel=x.options [x.selectedIndex] ;
try
{
x.add(y,sel); // standards compliant
}
catch(ex)
{
x.add(y,x.selectedIndex); // IE only
}
}
}
</script>
</head>
<body>

<form>
<select id="mySelect">
<option>Apple</option>
<option>Pear</option>
<option>Banana</option>
<option>Orange</option>
</select>
<input type="button" onclick="insertBeforeSelected()" value="Insert option before selected" />
</form>

</body>
</html>
---
Coding for food
 
aspnet

Lập trình không biên giới
572  bài
10-10-2008 11:08:53
Select Object Methods
Method
add() Adds an option to a dropdown list
blur() Removes focus from a dropdown list
focus() Sets focus on a dropdown list
remove() Removes an option from a dropdown list
---
Coding for food
 
dotnetvn

dotnet.vn
70  bài
10-10-2008 11:09:50
Cái này là với div

---------------

<html>

<head>
<title>Gecko DOM insertBefore test</title>
</head>

<body>
<div>
<span id="childSpan">foo bar</span>
</div>

<script type="text/javascript">
// create an empty element node
// without an ID, any attributes, or any content
var sp1 = document.createElement("span");

// give it an id attribute called 'newSpan'
sp1.setAttribute("id", "newSpan");

// create some content for the newly created element.
var sp1_content = document.createTextNode("This is a new span element. ");

// apply that content to the new element
sp1.appendChild(sp1_content);

var sp2 = document.getElementById("childSpan");
var parentDiv = sp2.parentNode;

// insert the new element into the DOM before sp2
parentDiv.insertBefore(sp1, sp2);
</script>

</body>
</html>
---
 
aspnet

Lập trình không biên giới
572  bài
10-10-2008 11:21:48
Đây là xóa tất cả:


function clearAll() {
var obj = document.getElementById('myOptions');
for (var i=0; i < obj.options.length; i++) {
obj.options = null;
}
}
---
Coding for food
 
aspnet

Lập trình không biên giới
572  bài
10-10-2008 11:22:48
Đây nữa là remove select item

<html>
<head>
<script type="text/javascript">
function removeOption()
{
var x=document.getElementById("mySelect")
x.remove(x.selectedIndex)
}
</script>
</head>
<body>

<form>
<select id="mySelect">
<option>Apple</option>
<option>Pear</option>
<option>Banana</option>
<option>Orange</option>
</select>
<input type="button" onclick="removeOption()"
value="Remove option">
</form>

</body>
</html>
---
Coding for food
 
dotnetvn

dotnet.vn
70  bài
10-10-2008 11:29:13
Nhưng bản code này mới clear tất cả các item một cách ngon lành

function clearAll() {
var obj = document.getElementById('cbx');

for (var i=0; i < obj.options.length; i++) {
obj.remove(0);
obj.remove(0);
}

}
---
 
aspnet

Lập trình không biên giới
572  bài
11-10-2008 09:37:03
Còn đoạn này, lấy selêctedInexd của select option

-----------------------
<html>
<head>
<script type="text/javascript">
function getIndex()
{
var x=document.getElementById("mySelect");
alert(x.selectedIndex);
}
</script>
</head>
<body>

<form>
Select your favorite fruit:
<select id="mySelect">
<option>Apple</option>
<option>Orange</option>
<option>Pineapple</option>
<option>Banana</option>
</select>
<br /><br />
<input type="button" onclick="getIndex()" value="Alert index of selected option">
</form>

</body>
</html>
---
Coding for food
 
dotnetvn

dotnet.vn
70  bài
11-10-2008 09:50:18
Có một đoạn khác xóa tất cả các item của select đơn giản hơn nhiều và lởm hơn nhiều

function clearAll() {
var ddl = document.getElementById("mySelect");
ddl.length=0;
}
---
 
khiemnv


2  bài
15-12-2008 04:39:00
 
khiemnv


2  bài
15-12-2008 04:39:17

---
 
noname


3  bài
19-01-2009 10:45:37
Hi, cái này lấy ở bên w3chools.com à
 
dinhthaopro123


2  bài
02-01-2011 02:11:17
 

Chủ đề gần đây :

Cùng loại :

 
Tên file Người đăng Ngày Lượt
pdfjs.rar
pdfjs 2017 : hiển thị tốt trên iphone 11, 12, 13 không lỗi, bản 2012 sẽ lỗi trên iphone
aspnet 6/21/2022 11:52:48 AM 2
pdfjs2.rar
Xem file pdf bằng viewer.hml cua pdfjs (thư viện chuẩn mozilla) 2012. https://mozilla.github.io/pdf.js/getting_started/#download có thể download bản prebuild tại đây
aspnet 6/21/2022 11:52:04 AM 1
runner.zip
using three.js, orbitcontrol to view an object move random on map. Di chuyển 1 đồ vật ngẫu nhiên trên bản đồ, sử dụng với demo nhân viên di chuyển trong văn phòng. Toàn js download về là chạy
aspnet 12/5/2019 5:55:14 PM 0
gmap.zip
google map + marker
aspnet 7/17/2019 2:25:05 PM 1
vinsmarthomeservice.zip
java post json to api, use AsyncTask, event listener
aspnet 7/9/2019 5:00:10 PM 1
fblogin.zip
Login facebook bang javascript SDK
aspnet 7/9/2019 9:16:37 AM 0
autocomplete-location.zip
autocomplete location geo from google place, html + js
aspnet 7/4/2019 4:37:55 PM 2
WebAPI.zip
api for android access db (v1.0.0)
aspnet 7/4/2019 9:14:17 AM 8
KydientuPdf.zip
Ky dien tu file PDF su dung itextsharp
aspnet 4/9/2019 3:30:37 PM 9
GooglePlusLogin.zip
Login Google Plus account, C#, web asp.net ver2.0. Simple connect google APIs. Send key, get token, get full account info
aspnet 6/1/2018 10:41:12 AM 11
WebApplication1.rar
Sample su dung thuat toan ma hoa tripDES, co khoa bi mat (privateKey)
aspnet 3/30/2018 10:06:35 PM 8
NETMdbToolsTestApp.rar
dotNet MdbTools for Access 2003/2007/2016 without Microsoft Jet Engine, source C#, https://www.codeproject.com/Articles/283626/MsAccess-MdbTools-with-MFC-and-NET
aspnet 3/26/2018 11:43:16 PM 1
Cryptography_MD5_TriDES_src.zip
Thuật toán mã hóa 2 chiều TriDES, gồm Encrypt và Decrypt, aspnet 2.0
aspnet 3/22/2018 11:20:44 AM 3
mvc.rar
sample project MVC on C#
aspnet 3/20/2018 9:25:36 AM 9
EduPortal.rar
Edu portal frame work for VB.NET
aspnet 3/14/2018 12:00:41 AM 13
AutoEntity.rar
Gencode vb.net visual studio 2015. dotnet v2.0
aspnet 3/13/2018 11:59:16 PM 2
GenCode.rar
Gencode XML, XSLT, Info, DAL .. engine enterprise for quick app database
aspnet 2/5/2018 9:37:28 AM 9
DataXml.rar
Read DB from SQL to XML file, Convert string TCVN to Unicode
aspnet 1/29/2018 2:15:45 PM 4
DesktopModules.rar
Module quản lý tin tức, CMS, quản lý nhóm tin trên dotnetnuke 6.x
aspnet 3/7/2013 4:47:49 PM 1708
News Ticker Demo.rar
jQuery Carousellite cho cuộn các khối tin nhẹ nhàng mượt mà, sử dụng cho module Tin tức (CMS) hoặc giới thiệu sản phẩm
aspnet 5/7/2011 8:59:52 AM 1114
CODERVN.NET
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa,