Đăng nhập | Đăng ký

Danh sách thành viên | Cá nhân | Nhà đất, bất động sản

Diễn đàn    ASP.NET & Sharepoint MOSS, WSS 2007    RDLC trên Aspnet v20, kết xuất PDF, hiện file PDF lập trình CS

Thành viênNội dung
aspnet

Lập trình không biên giới
585  bài
07-08-2017 03:27:29
private void LoaiHoso()
{
MayinHelper en = new MayinHelper();
DataTable dt = en.ThongkeLoaiHoso();

// params
ReportParameter [] pars = en.loadParameters("loaihoso.txt");

// viewer
ReportDataSource repData = new ReportDataSource("DataSet1_DataTable1", dt);
repViewer.LocalReport.DataSources.Clear();
repViewer.LocalReport.ReportPath = Server.MapPath("/mod/hoso/rdlc/loaihoso.rdlc");
repViewer.LocalReport.SetParameters(pars);
repViewer.LocalReport.DataSources.Add(repData);
repViewer.LocalReport.Refresh();
}

pars phải cho vào trước "Add(repData);"

Theo đúng thứ tự như code trên.
DataTable1 thì có tên các cột là Column1, Column2, Column3, ....
 
aspnet

Lập trình không biên giới
585  bài
07-08-2017 03:30:29
Nếu chỉ add toàn (Report) Parameter thì đơn giảng hơn :

// params
MayinHelper en = new MayinHelper();
ReportParameter [] pars = en.fillParameters(p);

// viewer
repViewer.LocalReport.ReportPath = Server.MapPath("/mod/hoso/rdlc/ltr2.rdlc");
repViewer.LocalReport.SetParameters(pars);
repViewer.LocalReport.Refresh();
---
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa ...
 
aspnet

Lập trình không biên giới
585  bài
07-08-2017 03:31:53
Kết xuất RDLC ra file Pdf :

Warning [] warnings;
string [] streamids;
string mimeType;
string encoding;
string extension;

byte [] bytes = repViewer.LocalReport.Render(
"PDF", null, out mimeType, out encoding,
out extension,
out streamids, out warnings);
string f_name = DateTime.Now.ToString("yyyyMMdd-hhmmss") + ".pdf";
System.IO.FileStream fs = new System.IO.FileStream(Server.MapPath(f_name), System.IO.FileMode.Create);
fs.Write(bytes, 0, bytes.Length);
fs.Close();

Cái này quan trọng, khó kiếm trên mạng internet. Links ở đây :

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms251839(VS.80).aspx

Mình tìm mất 2h trên google
---
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa ...
 
aspnet

Lập trình không biên giới
585  bài
07-08-2017 07:05:16


Trên Firefox PDF Viewer không hiện tiếng việt. Nhưng mở bằng TWINUI của Win 8.1 thì hiển thị chữ tiếng việt bình thường.Thế nên để mở file từ TWINUI code như sau :

Warning [] warnings;
string [] streamids;
string mimeType;
string encoding;
string extension;

byte [] pdfContent = repViewer.LocalReport.Render(
"PDF", null, out mimeType, out encoding,
out extension,
out streamids, out warnings);

string f_name = DateTime.Now.ToString("yyyyMMdd-hhmmss") + ".pdf";

Response.Clear();
Response.Buffer = true;
Response.ContentType = mimeType;
Response.AddHeader("content-disposition", "attachment; filename=" + f_name + "." + extension);
// response.ContentType = "application/pdf";
Response.BinaryWrite(pdfContent);
Response.Flush();
Response.End();
---
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa ...
 

Chủ đề gần đây :

Cùng loại :

 
Tên file Người đăng Ngày Lượt
vspforum.zip
Ma nguon vspforum ngay xua
aspnet 4/18/2023 6:38:37 AM 0
pdfjs.rar
pdfjs 2017 : hiển thị tốt trên iphone 11, 12, 13 không lỗi, bản 2012 sẽ lỗi trên iphone
aspnet 6/21/2022 11:52:48 AM 2
pdfjs2.rar
Xem file pdf bằng viewer.hml cua pdfjs (thư viện chuẩn mozilla) 2012. https://mozilla.github.io/pdf.js/getting_started/#download có thể download bản prebuild tại đây
aspnet 6/21/2022 11:52:04 AM 2
runner.zip
using three.js, orbitcontrol to view an object move random on map. Di chuyển 1 đồ vật ngẫu nhiên trên bản đồ, sử dụng với demo nhân viên di chuyển trong văn phòng. Toàn js download về là chạy
aspnet 12/5/2019 5:55:14 PM 0
gmap.zip
google map + marker
aspnet 7/17/2019 2:25:05 PM 1
vinsmarthomeservice.zip
java post json to api, use AsyncTask, event listener
aspnet 7/9/2019 5:00:10 PM 1
fblogin.zip
Login facebook bang javascript SDK
aspnet 7/9/2019 9:16:37 AM 0
autocomplete-location.zip
autocomplete location geo from google place, html + js
aspnet 7/4/2019 4:37:55 PM 2
WebAPI.zip
api for android access db (v1.0.0)
aspnet 7/4/2019 9:14:17 AM 8
KydientuPdf.zip
Ky dien tu file PDF su dung itextsharp
aspnet 4/9/2019 3:30:37 PM 9
GooglePlusLogin.zip
Login Google Plus account, C#, web asp.net ver2.0. Simple connect google APIs. Send key, get token, get full account info
aspnet 6/1/2018 10:41:12 AM 11
WebApplication1.rar
Sample su dung thuat toan ma hoa tripDES, co khoa bi mat (privateKey)
aspnet 3/30/2018 10:06:35 PM 8
NETMdbToolsTestApp.rar
dotNet MdbTools for Access 2003/2007/2016 without Microsoft Jet Engine, source C#, https://www.codeproject.com/Articles/283626/MsAccess-MdbTools-with-MFC-and-NET
aspnet 3/26/2018 11:43:16 PM 1
Cryptography_MD5_TriDES_src.zip
Thuật toán mã hóa 2 chiều TriDES, gồm Encrypt và Decrypt, aspnet 2.0
aspnet 3/22/2018 11:20:44 AM 3
mvc.rar
sample project MVC on C#
aspnet 3/20/2018 9:25:36 AM 9
EduPortal.rar
Edu portal frame work for VB.NET
aspnet 3/14/2018 12:00:41 AM 13
AutoEntity.rar
Gencode vb.net visual studio 2015. dotnet v2.0
aspnet 3/13/2018 11:59:16 PM 2
GenCode.rar
Gencode XML, XSLT, Info, DAL .. engine enterprise for quick app database
aspnet 2/5/2018 9:37:28 AM 9
DataXml.rar
Read DB from SQL to XML file, Convert string TCVN to Unicode
aspnet 1/29/2018 2:15:45 PM 4
DesktopModules.rar
Module quản lý tin tức, CMS, quản lý nhóm tin trên dotnetnuke 6.x
aspnet 3/7/2013 4:47:49 PM 1709
CODERVN.NET
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa,