Đăng nhập | Đăng ký

Danh sách thành viên | Cá nhân | Nhà đất, bất động sản

Diễn đàn    ASP.NET & Sharepoint MOSS, WSS 2007    RDLC trên Aspnet v20, kết xuất PDF, hiện file PDF lập trình CS

Thành viênNội dung
aspnet

Lập trình không biên giới
526  bài
07-08-2017 03:27:29
private void LoaiHoso()
{
MayinHelper en = new MayinHelper();
DataTable dt = en.ThongkeLoaiHoso();

// params
ReportParameter [] pars = en.loadParameters("loaihoso.txt");

// viewer
ReportDataSource repData = new ReportDataSource("DataSet1_DataTable1", dt);
repViewer.LocalReport.DataSources.Clear();
repViewer.LocalReport.ReportPath = Server.MapPath("/mod/hoso/rdlc/loaihoso.rdlc");
repViewer.LocalReport.SetParameters(pars);
repViewer.LocalReport.DataSources.Add(repData);
repViewer.LocalReport.Refresh();
}

pars phải cho vào trước "Add(repData);"

Theo đúng thứ tự như code trên.
DataTable1 thì có tên các cột là Column1, Column2, Column3, ....
 
aspnet

Lập trình không biên giới
526  bài
07-08-2017 03:30:29
Nếu chỉ add toàn (Report) Parameter thì đơn giảng hơn :

// params
MayinHelper en = new MayinHelper();
ReportParameter [] pars = en.fillParameters(p);

// viewer
repViewer.LocalReport.ReportPath = Server.MapPath("/mod/hoso/rdlc/ltr2.rdlc");
repViewer.LocalReport.SetParameters(pars);
repViewer.LocalReport.Refresh();
---
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa ...
 
aspnet

Lập trình không biên giới
526  bài
07-08-2017 03:31:53
Kết xuất RDLC ra file Pdf :

Warning [] warnings;
string [] streamids;
string mimeType;
string encoding;
string extension;

byte [] bytes = repViewer.LocalReport.Render(
"PDF", null, out mimeType, out encoding,
out extension,
out streamids, out warnings);
string f_name = DateTime.Now.ToString("yyyyMMdd-hhmmss") + ".pdf";
System.IO.FileStream fs = new System.IO.FileStream(Server.MapPath(f_name), System.IO.FileMode.Create);
fs.Write(bytes, 0, bytes.Length);
fs.Close();

Cái này quan trọng, khó kiếm trên mạng internet. Links ở đây :

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms251839(VS.80).aspx

Mình tìm mất 2h trên google
---
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa ...
 
aspnet

Lập trình không biên giới
526  bài
07-08-2017 07:05:16


Trên Firefox PDF Viewer không hiện tiếng việt. Nhưng mở bằng TWINUI của Win 8.1 thì hiển thị chữ tiếng việt bình thường.Thế nên để mở file từ TWINUI code như sau :

Warning [] warnings;
string [] streamids;
string mimeType;
string encoding;
string extension;

byte [] pdfContent = repViewer.LocalReport.Render(
"PDF", null, out mimeType, out encoding,
out extension,
out streamids, out warnings);

string f_name = DateTime.Now.ToString("yyyyMMdd-hhmmss") + ".pdf";

Response.Clear();
Response.Buffer = true;
Response.ContentType = mimeType;
Response.AddHeader("content-disposition", "attachment; filename=" + f_name + "." + extension);
// response.ContentType = "application/pdf";
Response.BinaryWrite(pdfContent);
Response.Flush();
Response.End();
---
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa ...
 

Chủ đề gần đây :

Cùng loại :

 
Tên file Người đăng Ngày Lượt
KydientuPdf.zip
Ky dien tu file PDF su dung itextsharp
aspnet 4/9/2019 3:30:37 PM 6
GooglePlusLogin.zip
Login Google Plus account, C#, web asp.net ver2.0. Simple connect google APIs. Send key, get token, get full account info
aspnet 6/1/2018 10:41:12 AM 9
WebApplication1.rar
Sample su dung thuat toan ma hoa tripDES, co khoa bi mat (privateKey)
aspnet 3/30/2018 10:06:35 PM 5
NETMdbToolsTestApp.rar
dotNet MdbTools for Access 2003/2007/2016 without Microsoft Jet Engine, source C#, https://www.codeproject.com/Articles/283626/MsAccess-MdbTools-with-MFC-and-NET
aspnet 3/26/2018 11:43:16 PM 1
Cryptography_MD5_TriDES_src.zip
Thuật toán mã hóa 2 chiều TriDES, gồm Encrypt và Decrypt, aspnet 2.0
aspnet 3/22/2018 11:20:44 AM 2
mvc.rar
sample project MVC on C#
aspnet 3/20/2018 9:25:36 AM 4
EduPortal.rar
Edu portal frame work for VB.NET
aspnet 3/14/2018 12:00:41 AM 8
AutoEntity.rar
Gencode vb.net visual studio 2015. dotnet v2.0
aspnet 3/13/2018 11:59:16 PM 2
GenCode.rar
Gencode XML, XSLT, Info, DAL .. engine enterprise for quick app database
aspnet 2/5/2018 9:37:28 AM 9
DataXml.rar
Read DB from SQL to XML file, Convert string TCVN to Unicode
aspnet 1/29/2018 2:15:45 PM 3
DesktopModules.rar
Module quản lý tin tức, CMS, quản lý nhóm tin trên dotnetnuke 6.x
aspnet 3/7/2013 4:47:49 PM 1695
News Ticker Demo.rar
jQuery Carousellite cho cuộn các khối tin nhẹ nhàng mượt mà, sử dụng cho module Tin tức (CMS) hoặc giới thiệu sản phẩm
aspnet 5/7/2011 8:59:52 AM 1112
cms_source_dll_sql_2010.rar
source C# + SQL Script + Dll module CMS trên DNN 5x, (bản chạy ổn định không lỗi)
aspnet 9/5/2010 6:05:54 PM 2886
killforever.rar
Script diệt virus forever.exe (lây nhiễm qua USB) mà không cần cài lại window
aspnet 7/28/2010 6:51:30 AM 410
CSharp Coding Standards.pdf
C# Coding standard, for all user, quy tắc viết mã lập trình c# dotnet.
aspnet 6/1/2010 8:27:39 AM 1879
weather_forex_gold.rar
module DNN : "vàng + thời tiết + tỷ giá ngoại tệ" của seekill
coder 3/11/2010 3:50:09 AM 1671
Training DotNetNuke.zip
Tài liệu hướng dẫn cài đặt DNN, tạo module DNN đơn giản, nâng cao
quanlv 9/30/2009 9:11:36 AM 4468
Viet va them 1 module don gian vao website.doc
Hướng dẫn viết module đơn giản trên DNN (word) có hình, gửi bởi vinahana
aspnet 9/18/2009 6:15:24 PM 2102
Moduel NEWs Demo.zip
Một số module bao gồm: News, WorkScheduler, QA, Comment, Menu, ...
quanlv 8/22/2009 10:44:15 AM 3798
MenuDNN5.rar
Menu DNN 51 Page.aspx
aspnet 7/21/2009 12:22:38 PM 2612
CODERVN.NET
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa,