Đăng nhập | Đăng ký

Danh sách thành viên | Cá nhân | Nhà đất, bất động sản

Diễn đàn    Dotnet framework    Xoá các thẻ html bằng regular expression

Thành viênNội dung
linux

ubuntu
31  bài
16-07-2009 08:59:54
private string RegexReplace(string content, string pattern, string rep)
{
Regex regx = new Regex(pattern, RegexOptions.IgnoreCase);
content = regx.Replace(content, "");
return content;
}

private string RemoveSpace(string content)
{
while (content.IndexOf(" ") > -1)
content = content.Replace(" ", " ");
return content;
}

content = RegexReplace(content, "<(.|\n)*?>", " ");
content = RemoveSpace(content);
content = content.Replace("\r", "").Replace("\t", "");
content = RegexReplace(content, " ", " ");
 
tieubavuong


9  bài
16-07-2009 10:27:54
Em góp với
http://www.mediafire.com/file/ddywu35gk5j/HtmlRemoval.cs


using System;
using System.Text.RegularExpressions;

/// <summary>
/// Methods to remove HTML from strings.
/// </summary>
public static class HtmlRemoval
{
/// <summary>
/// Remove HTML from string with Regex.
/// </summary>
public static string StripTagsRegex(string source)
{
return Regex.Replace(source, "<.*?>", string.Empty);
}

/// <summary>
/// Compiled regular expression for performance.
/// </summary>
static Regex _htmlRegex = new Regex("<.*?>", RegexOptions.Compiled);

/// <summary>
/// Remove HTML from string with compiled Regex.
/// </summary>
public static string StripTagsRegexCompiled(string source)
{
return _htmlRegex.Replace(source, string.Empty);
}

/// <summary>
/// Remove HTML tags from string using char array.
/// </summary>
public static string StripTagsCharArray(string source)
{
char [] array = new char [source.Length] ;
int arrayIndex = 0;
bool inside = false;

for (int i = 0; i < source.Length; i++)
{
char let = source [ i ] ;
if (let == '<')
{
inside = true;
continue;
}
if (let == '>')
{
inside = false;
continue;
}
if (!inside)
{
array [arrayIndex] = let;
arrayIndex++;
}
}
return new string(array, 0, arrayIndex);
}
}

/**
*created by tieubavuong@updatesofts.com
*copyright TriNam, TDI, JSC
*http://trinam.com.vn
*/


---
 
awas


52  bài
20-07-2009 10:14:57
Em góp với
http://www.mediafire.com/file/ddywu35gk5j/HtmlRemoval.cs


using System;
using System.Text.RegularExpressions;

/// <summary>
/// Methods to remove HTML from strings.
/// </summary>
public static class HtmlRemoval
{
/// <summary>
/// Remove HTML from string with Regex.
/// </summary>
public static string StripTagsRegex(string source)
{
return Regex.Replace(source, "<.*?>", string.Empty);
}

/// <summary>
/// Compiled regular expression for performance.
/// </summary>
static Regex _htmlRegex = new Regex("<.*?>", RegexOptions.Compiled);

/// <summary>
/// Remove HTML from string with compiled Regex.
/// </summary>
public static string StripTagsRegexCompiled(string source)
{
return _htmlRegex.Replace(source, string.Empty);
}

/// <summary>
/// Remove HTML tags from string using char array.
/// </summary>
public static string StripTagsCharArray(string source)
{
char [] array = new char [source.Length] ;
int arrayIndex = 0;
bool inside = false;

for (int i = 0; i < source.Length; i++)
{
char let = source [ i ] ;
if (let == '<')
{
inside = true;
continue;
}
if (let == '>')
{
inside = false;
continue;
}
if (!inside)
{
array [arrayIndex] = let;
arrayIndex++;
}
}
return new string(array, 0, arrayIndex);
}
}

/**
*created by tieubavuong@updatesofts.com
*copyright TriNam, TDI, JSC
*http://trinam.com.vn
*/


---


Ổn đấy đồng chí
---
 
aspnet

Lập trình không biên giới
574  bài
27-03-2010 02:00:22
public static string RemoveHTML(string input)
{
// remove comments
input = Regex.Replace(input, "<!--(.|\\s)*?-->", string.Empty);
// remove HTML
return Regex.Replace(input, "<(.|\\s)*?>", string.Empty);
}

bổ xung thêm cho anh em
---
Coding for food
http://yenbai.awas.vn
http://tknd.vn
http://coder.awas.vn
http://awas.vn
http://bieuquyet.vn
http://webhocsinh.com
 
lyngochung


17  bài
15-07-2010 08:42:08
Các bác cho em hỏi cái:

1. Em có cái chuỗi đầu vào như đoạn sau
#subnet 172.20.192.0 netmask 255.255.192.0 {
# range 172.20.192.10 172.20.255.254;
# option routers 172.20.192.1;
#}
subnet 172.20.192.0 netmask 255.255.248.0 {
range 172.20.192.10 172.20.199.254;
option routers 172.20.192.1;
}
subnet 172.20.200.0 netmask 255.255.252.0 {
range 172.20.200.10 172.20.203.254;
option routers 172.20.200.1;
}
2. Bây giờ em muốn dùng Regular expression để lọc ra tất cả các nhóm như
subnet 172.20.192.0 netmask 255.255.248.0 {
range 172.20.192.10 172.20.199.254;
option routers 172.20.192.1;
}. Nếu trong nhóm này mà có dấu # ở trong thì không bắt lấy. Như vậy trong đoạn chuỗi trên em chỉ cần lấy 2 nhóm sau thui, mong các bác help me !
 

Chủ đề gần đây :

Cùng loại :

 
Tên file Người đăng Ngày Lượt
pdfjs.rar
pdfjs 2017 : hiển thị tốt trên iphone 11, 12, 13 không lỗi, bản 2012 sẽ lỗi trên iphone
aspnet 6/21/2022 11:52:48 AM 2
pdfjs2.rar
Xem file pdf bằng viewer.hml cua pdfjs (thư viện chuẩn mozilla) 2012. https://mozilla.github.io/pdf.js/getting_started/#download có thể download bản prebuild tại đây
aspnet 6/21/2022 11:52:04 AM 2
runner.zip
using three.js, orbitcontrol to view an object move random on map. Di chuyển 1 đồ vật ngẫu nhiên trên bản đồ, sử dụng với demo nhân viên di chuyển trong văn phòng. Toàn js download về là chạy
aspnet 12/5/2019 5:55:14 PM 0
gmap.zip
google map + marker
aspnet 7/17/2019 2:25:05 PM 1
vinsmarthomeservice.zip
java post json to api, use AsyncTask, event listener
aspnet 7/9/2019 5:00:10 PM 1
fblogin.zip
Login facebook bang javascript SDK
aspnet 7/9/2019 9:16:37 AM 0
autocomplete-location.zip
autocomplete location geo from google place, html + js
aspnet 7/4/2019 4:37:55 PM 2
WebAPI.zip
api for android access db (v1.0.0)
aspnet 7/4/2019 9:14:17 AM 8
KydientuPdf.zip
Ky dien tu file PDF su dung itextsharp
aspnet 4/9/2019 3:30:37 PM 9
GooglePlusLogin.zip
Login Google Plus account, C#, web asp.net ver2.0. Simple connect google APIs. Send key, get token, get full account info
aspnet 6/1/2018 10:41:12 AM 11
WebApplication1.rar
Sample su dung thuat toan ma hoa tripDES, co khoa bi mat (privateKey)
aspnet 3/30/2018 10:06:35 PM 8
NETMdbToolsTestApp.rar
dotNet MdbTools for Access 2003/2007/2016 without Microsoft Jet Engine, source C#, https://www.codeproject.com/Articles/283626/MsAccess-MdbTools-with-MFC-and-NET
aspnet 3/26/2018 11:43:16 PM 1
Cryptography_MD5_TriDES_src.zip
Thuật toán mã hóa 2 chiều TriDES, gồm Encrypt và Decrypt, aspnet 2.0
aspnet 3/22/2018 11:20:44 AM 3
mvc.rar
sample project MVC on C#
aspnet 3/20/2018 9:25:36 AM 9
EduPortal.rar
Edu portal frame work for VB.NET
aspnet 3/14/2018 12:00:41 AM 13
AutoEntity.rar
Gencode vb.net visual studio 2015. dotnet v2.0
aspnet 3/13/2018 11:59:16 PM 2
GenCode.rar
Gencode XML, XSLT, Info, DAL .. engine enterprise for quick app database
aspnet 2/5/2018 9:37:28 AM 9
DataXml.rar
Read DB from SQL to XML file, Convert string TCVN to Unicode
aspnet 1/29/2018 2:15:45 PM 4
DesktopModules.rar
Module quản lý tin tức, CMS, quản lý nhóm tin trên dotnetnuke 6.x
aspnet 3/7/2013 4:47:49 PM 1709
News Ticker Demo.rar
jQuery Carousellite cho cuộn các khối tin nhẹ nhàng mượt mà, sử dụng cho module Tin tức (CMS) hoặc giới thiệu sản phẩm
aspnet 5/7/2011 8:59:52 AM 1115
CODERVN.NET
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa,