Đăng nhập | Đăng ký

Danh sách thành viên | Cá nhân | Nhà đất, bất động sản

Diễn đàn    ASP.NET & Sharepoint MOSS, WSS 2007    Phân trang trong gridview + Store procedure

Thành viênNội dung
lyngochung


17  bài
04-11-2009 10:44:33
Hi các bác, bác nào biết cách phân trang tren gridview dung store không giúp em với ? Em muốn phân trang theo như kiểu nhu phân trang cua website cua minh

Em duoc biet trong datagrid co thuoc tinh DataGrid.VirtualItemCount de tao danh sach cac trang ao, nhung trong Gridview thi khong co bac nao biet cach lam vay giup em voi
 
tieuphu

Thống chế Erich von Manstein
48  bài
09-11-2009 01:28:36
Phân trang như kiểu website mình có phải là phân trang kiểu stored đâu, tự viết đấy. Datagrid phân trang khó bỏ cha, có ai biết dùng đâu. Còn trong diễn đàn chỉ dùng 1 chức năng duy nhất của

SqlDataAdapter


đó là hàm Fill(DataSet, startRecord, countRecord, tableName);

Nếu trang có 20 bản ghi thì chúng ta sẽ làm

Fill(ds, 0, 20, "tbl");

tức là fill vào 20 bản ghi đầu vào bảng "tbl"

Còn muốn lấy trang 2 thì

Fill(ds, 20, 20, "tbl"); // trang 2
Fill(ds, 40, 20, "tbl"); // trang 3
Fill(ds, 60, 20, "tbl"); // trang 4
Fill(ds, 200, 20, "tbl"); // trang 21

Còn trong table mình xử lý thế nào thì tùy mình. Tự code đê, học được nhiều thứ đấy. Dừng dùng những thứ có sẵn của MS vừa khó tùy biến vừa tốc độ chậm. Nó chỉ làm lập trình viên mỗi ngày một lười hơn và ít chịu tìm hiểu hơn.


---
Miệt mài, miệt mài ...
http://awas.vn
 
blackcafe107


16  bài
14-11-2009 12:10:54


Còn trong table mình xử lý thế nào thì tùy mình. Tự code đê, học được nhiều thứ đấy. Dừng dùng những thứ có sẵn của MS vừa khó tùy biến vừa tốc độ chậm. Nó chỉ làm lập trình viên mỗi ngày một lười hơn và ít chịu tìm hiểu hơn.


---
Miệt mài, miệt mài ...
http://awas.vn


Tự làm thì tốt & tăng level, Dùng lại của MS khó tùy biến thì đúng, nhưng tốc độ chậm thì chưa chắc lắm.
---
 
tieuphu

Thống chế Erich von Manstein
48  bài
14-11-2009 09:44:46


Tự làm thì tốt & tăng level, Dùng lại của MS khó tùy biến thì đúng, nhưng tốc độ chậm thì chưa chắc lắm.
---Chung chung quá, cụ thể bạn chỉ ra xem những gì có thể tối ưu tốc độ của asp.net ?
---
Miệt mài, miệt mài ...
http://awas.vn
 
cyber


4  bài
09-04-2010 02:40:34
Móc tốp píc nên nào.
Hoặc là chập ở webserver hoặc là chậm ở data server.
Đây là cách làm chậm ở data server. Những transper ít hơn.

Use AdventureWorks
Go

–Change these two variable to parameters of your
–actual stored procedure

Declare @PageNumber int
Declare @PageSize int

–Assume we need page 6 i.e. records from 51-60
Select @PageNumber=6
Select @PageSize=10

–Select only those records which
–fit into a single page
Select Top(@PageSize) * from
(
Select
RowID=ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY Name),
ProductID,Name,ProductNumber,ListPrice,
TotalRows=Count(*) OVER() –Count all records
from Production.Product
) A
Where A.RowId > ((@PageNumber-1)*@PageSize

Oái, đây là đang ở trong SharePoint. Thôi em cứ pót. Các bác dùng được thì dùng.
 
lyngochung


17  bài
07-05-2010 10:47:22
Hi, lâu rùi không ghé qua, cái này em đã làm được lâu rùi: đây là hàm phân trang em viết post lên cho các bác coi thử :D

public DataTable mPaging(int iPage, int iPagesize, string strFieldSelect, string strTableName, string strFieldOrderBy, string strUserdefine)
{
OracleConnection dbcon = new OracleConnection(conecctionstring);
OracleDataAdapter ParAdapter = new OracleDataAdapter();
DataTable dt = new DataTable();
string strCondition = "";
OracleCommand dataCommand = dbcon.CreateCommand();
dbcon.Open();
int ab = (iPagesize * iPage - iPagesize + 1);
int cd = (iPagesize * iPage);
string mySQL = "";
mySQL = "SELECT * FROM (SELECT " + strFieldSelect + ",ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY " + strFieldOrderBy + " ) R FROM "
+ "(SELECT * FROM " + strTableName + " WHERE " + strUserdefine+ "))"
+ "WHERE R >=" + ab.ToString() + " AND R <= " + cd.ToString();
ParAdapter.SelectCommand = new OracleCommand(mySQL, dbcon);
ParAdapter.Fill(dt);
dbcon.Close();
return dt;
}
 

Chủ đề gần đây :

Cùng loại :

 
Tên file Người đăng Ngày Lượt
vspforum.zip
Ma nguon vspforum ngay xua
aspnet 4/18/2023 6:38:37 AM 6
pdfjs.rar
pdfjs 2017 : hiển thị tốt trên iphone 11, 12, 13 không lỗi, bản 2012 sẽ lỗi trên iphone
aspnet 6/21/2022 11:52:48 AM 2
pdfjs2.rar
Xem file pdf bằng viewer.hml cua pdfjs (thư viện chuẩn mozilla) 2012. https://mozilla.github.io/pdf.js/getting_started/#download có thể download bản prebuild tại đây
aspnet 6/21/2022 11:52:04 AM 2
runner.zip
using three.js, orbitcontrol to view an object move random on map. Di chuyển 1 đồ vật ngẫu nhiên trên bản đồ, sử dụng với demo nhân viên di chuyển trong văn phòng. Toàn js download về là chạy
aspnet 12/5/2019 5:55:14 PM 0
gmap.zip
google map + marker
aspnet 7/17/2019 2:25:05 PM 1
vinsmarthomeservice.zip
java post json to api, use AsyncTask, event listener
aspnet 7/9/2019 5:00:10 PM 1
fblogin.zip
Login facebook bang javascript SDK
aspnet 7/9/2019 9:16:37 AM 0
autocomplete-location.zip
autocomplete location geo from google place, html + js
aspnet 7/4/2019 4:37:55 PM 2
WebAPI.zip
api for android access db (v1.0.0)
aspnet 7/4/2019 9:14:17 AM 8
KydientuPdf.zip
Ky dien tu file PDF su dung itextsharp
aspnet 4/9/2019 3:30:37 PM 9
GooglePlusLogin.zip
Login Google Plus account, C#, web asp.net ver2.0. Simple connect google APIs. Send key, get token, get full account info
aspnet 6/1/2018 10:41:12 AM 11
WebApplication1.rar
Sample su dung thuat toan ma hoa tripDES, co khoa bi mat (privateKey)
aspnet 3/30/2018 10:06:35 PM 8
NETMdbToolsTestApp.rar
dotNet MdbTools for Access 2003/2007/2016 without Microsoft Jet Engine, source C#, https://www.codeproject.com/Articles/283626/MsAccess-MdbTools-with-MFC-and-NET
aspnet 3/26/2018 11:43:16 PM 1
Cryptography_MD5_TriDES_src.zip
Thuật toán mã hóa 2 chiều TriDES, gồm Encrypt và Decrypt, aspnet 2.0
aspnet 3/22/2018 11:20:44 AM 3
mvc.rar
sample project MVC on C#
aspnet 3/20/2018 9:25:36 AM 9
EduPortal.rar
Edu portal frame work for VB.NET
aspnet 3/14/2018 12:00:41 AM 13
AutoEntity.rar
Gencode vb.net visual studio 2015. dotnet v2.0
aspnet 3/13/2018 11:59:16 PM 2
GenCode.rar
Gencode XML, XSLT, Info, DAL .. engine enterprise for quick app database
aspnet 2/5/2018 9:37:28 AM 9
DataXml.rar
Read DB from SQL to XML file, Convert string TCVN to Unicode
aspnet 1/29/2018 2:15:45 PM 4
DesktopModules.rar
Module quản lý tin tức, CMS, quản lý nhóm tin trên dotnetnuke 6.x
aspnet 3/7/2013 4:47:49 PM 1714
CODERVN.NET
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa,