Đăng nhập | Đăng ký

Danh sách thành viên | Cá nhân | Nhà đất, bất động sản

Diễn đàn    Database SQL Server 2000/2005    LINQ sample

Thành viênNội dung
khanhjin@gmail.com

Một ngày tình cờ trên đường phố tôi có bàn chân em ...
36  bài
07-01-2011 08:20:00

public void Linq1()
{
int [] numbers = { 5, 4, 1, 3, 9, 8, 6, 7, 2, 0 };

var lowNums =
from n in numbers
where n < 5
select n;

Console.WriteLine("Numbers < 5:");
foreach (var x in lowNums)
{
Console.WriteLine(x);
}
}Result

Numbers < 5:
4
1
3
2
0
 
khanhjin@gmail.com

Một ngày tình cờ trên đường phố tôi có bàn chân em ...
36  bài
07-01-2011 08:20:55

public void Linq2()
{
List<Product> products = GetProductList();

var soldOutProducts =
from p in products
where p.UnitsInStock == 0
select p;

Console.WriteLine("Sold out products:");
foreach (var product in soldOutProducts)
{
Console.WriteLine("{0} is sold out!", product.ProductName);
}
}
 
khanhjin@gmail.com

Một ngày tình cờ trên đường phố tôi có bàn chân em ...
36  bài
07-01-2011 08:22:31
Toán tử select

public void Linq6()
{
int [] numbers = { 5, 4, 1, 3, 9, 8, 6, 7, 2, 0 };

var numsPlusOne =
from n in numbers
select n + 1;

Console.WriteLine("Numbers + 1:");
foreach (var i in numsPlusOne)
{
Console.WriteLine(i);
}
}
 
khanhjin@gmail.com

Một ngày tình cờ trên đường phố tôi có bàn chân em ...
36  bài
07-01-2011 08:23:33
Sắp xếp


public void Linq28()
{
string [] words = { "cherry", "apple", "blueberry" };

var sortedWords =
from w in words
orderby w
select w;

Console.WriteLine("The sorted list of words:");
foreach (var w in sortedWords)
{
Console.WriteLine(w);
}
}
 
khanhjin@gmail.com

Một ngày tình cờ trên đường phố tôi có bàn chân em ...
36  bài
07-01-2011 08:25:03
Sắp xếp giảm dần


public void Linq32()
{
double [] doubles = { 1.7, 2.3, 1.9, 4.1, 2.9 };

var sortedDoubles =
from d in doubles
orderby d descending
select d;

Console.WriteLine("The doubles from highest to lowest:");
foreach (var d in sortedDoubles)
{
Console.WriteLine(d);
}
}
 
khanhjin@gmail.com

Một ngày tình cờ trên đường phố tôi có bàn chân em ...
36  bài
07-01-2011 08:27:48
Nối bảng


public void Linq102()

{

string [] categories = new string [] {

"Beverages",

"Condiments",

"Vegetables",

"Dairy Products",

"Seafood" };List<Product> products = GetProductList();var q =

from c in categories

join p in products on c equals p.Category

select new { Category = c, p.ProductName };foreach (var v in q)

{

Console.WriteLine(v.ProductName + ": " + v.Category);

}

}


Kết quả

Chai: Beverages
Chang: Beverages
Guaraná Fantástica: Beverages
Sasquatch Ale: Beverages
Steeleye Stout: Beverages
Côte de Blaye: Beverages
 
khanhjin@gmail.com

Một ngày tình cờ trên đường phố tôi có bàn chân em ...
36  bài
07-01-2011 08:29:14
Nói chung code con linq này cũng chẳng dễ hơn code T-SQL (transaction structure query language) nên, ai thích dùng LINQ thì dùng, còn mình mình vưỡn khoái SQL hơn, nó là ngôn ngữ chung của 1 loạt các DB khác nhau.

Tìm hiểu chi tiết tại đây

http://msdn.microsoft.com/en-us/vcsharp/aa336746
 

Chủ đề gần đây :

Cùng loại :

 
Tên file Người đăng Ngày Lượt
runner.zip
using three.js, orbitcontrol to view an object move random on map. Di chuyển 1 đồ vật ngẫu nhiên trên bản đồ, sử dụng với demo nhân viên di chuyển trong văn phòng. Toàn js download về là chạy
aspnet 12/5/2019 5:55:14 PM 0
gmap.zip
google map + marker
aspnet 7/17/2019 2:25:05 PM 1
vinsmarthomeservice.zip
java post json to api, use AsyncTask, event listener
aspnet 7/9/2019 5:00:10 PM 1
fblogin.zip
Login facebook bang javascript SDK
aspnet 7/9/2019 9:16:37 AM 0
autocomplete-location.zip
autocomplete location geo from google place, html + js
aspnet 7/4/2019 4:37:55 PM 1
WebAPI.zip
api for android access db (v1.0.0)
aspnet 7/4/2019 9:14:17 AM 7
KydientuPdf.zip
Ky dien tu file PDF su dung itextsharp
aspnet 4/9/2019 3:30:37 PM 6
GooglePlusLogin.zip
Login Google Plus account, C#, web asp.net ver2.0. Simple connect google APIs. Send key, get token, get full account info
aspnet 6/1/2018 10:41:12 AM 9
WebApplication1.rar
Sample su dung thuat toan ma hoa tripDES, co khoa bi mat (privateKey)
aspnet 3/30/2018 10:06:35 PM 5
NETMdbToolsTestApp.rar
dotNet MdbTools for Access 2003/2007/2016 without Microsoft Jet Engine, source C#, https://www.codeproject.com/Articles/283626/MsAccess-MdbTools-with-MFC-and-NET
aspnet 3/26/2018 11:43:16 PM 1
Cryptography_MD5_TriDES_src.zip
Thuật toán mã hóa 2 chiều TriDES, gồm Encrypt và Decrypt, aspnet 2.0
aspnet 3/22/2018 11:20:44 AM 3
mvc.rar
sample project MVC on C#
aspnet 3/20/2018 9:25:36 AM 8
EduPortal.rar
Edu portal frame work for VB.NET
aspnet 3/14/2018 12:00:41 AM 8
AutoEntity.rar
Gencode vb.net visual studio 2015. dotnet v2.0
aspnet 3/13/2018 11:59:16 PM 2
GenCode.rar
Gencode XML, XSLT, Info, DAL .. engine enterprise for quick app database
aspnet 2/5/2018 9:37:28 AM 9
DataXml.rar
Read DB from SQL to XML file, Convert string TCVN to Unicode
aspnet 1/29/2018 2:15:45 PM 3
DesktopModules.rar
Module quản lý tin tức, CMS, quản lý nhóm tin trên dotnetnuke 6.x
aspnet 3/7/2013 4:47:49 PM 1697
News Ticker Demo.rar
jQuery Carousellite cho cuộn các khối tin nhẹ nhàng mượt mà, sử dụng cho module Tin tức (CMS) hoặc giới thiệu sản phẩm
aspnet 5/7/2011 8:59:52 AM 1112
cms_source_dll_sql_2010.rar
source C# + SQL Script + Dll module CMS trên DNN 5x, (bản chạy ổn định không lỗi)
aspnet 9/5/2010 6:05:54 PM 2890
killforever.rar
Script diệt virus forever.exe (lây nhiễm qua USB) mà không cần cài lại window
aspnet 7/28/2010 6:51:30 AM 410
CODERVN.NET
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa,