Đăng nhập | Đăng ký

Danh sách thành viên | Cá nhân | Nhà đất, bất động sản

Diễn đàn    Dotnet framework    Đọc dữ liệu từ Excel

Thành viênNội dung
lenh_ho_xung

Tieu ngao giang ho
39  bài
15-07-2008 10:18:01
using System.Data;
using System.Data.OleDb;

...

String sConnectionString =
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" +
"Data Source=" + [Your Excel File Name Here] + ";" +
"Extended Properties=Excel 8.0;";


OleDbConnection objConn = new OleDbConnection(sConnectionString);

objConn.Open();

OleDbCommand objCmdSelect =new OleDbCommand("SELECT * FROM [Sheet1$] ", objConn);

OleDbDataAdapter objAdapter1 = new OleDbDataAdapter();

objAdapter1.SelectCommand = objCmdSelect;

DataSet objDataset1 = new DataSet();

objAdapter1.Fill(objDataset1);

objConn.Close();
------------------


Ngoài automation ra còn cách này, thao tác giống hệt như với CSDL. Khá hay, ngày xưa mình dùng rồi mà quên mất.
Cái này copy từ

http://my.opera.com/dunghoangit/blog/2008/01/01/c-sharp-example-how-to-read-an-excel-file-with-oledb-and-a-simple-sql-query
 
lenh_ho_xung

Tieu ngao giang ho
39  bài
15-07-2008 10:18:49
Cái này copy từ codeproject

--------
/// <summary>
/// This mehtod retrieves the excel sheet names from
/// an excel workbook.
/// </summary>
/// <param name="excelFile">The excel file.</param>
/// <returns>String [] </returns>
private String [] GetExcelSheetNames(string excelFile)
{
OleDbConnection objConn = null;
System.Data.DataTable dt = null;

try
{
// Connection String. Change the excel file to the file you
// will search.
String connString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" +
"Data Source=" + excelFile + ";Extended Properties=Excel 8.0;";
// Create connection object by using the preceding connection string.
objConn = new OleDbConnection(connString);
// Open connection with the database.
objConn.Open();
// Get the data table containg the schema guid.
dt = objConn.GetOleDbSchemaTable(OleDbSchemaGuid.Tables, null);

if(dt == null)
{
return null;
}

String [] excelSheets = new String [dt.Rows.Count] ;
int i = 0;

// Add the sheet name to the string array.
foreach(DataRow row in dt.Rows)
{
excelSheets = row ["TABLE_NAME"] .ToString();
i++;
}

// Loop through all of the sheets if you want too...
for(int j=0; j < excelSheets.Length; j++)
{
// Query each excel sheet.
}

return excelSheets;
}
catch(Exception ex)
{
return null;
}
finally
{
// Clean up.
if(objConn != null)
{
objConn.Close();
objConn.Dispose();
}
if(dt != null)
{
dt.Dispose();
}
}
}

------------
http://www.codeproject.com/KB/aspnet/getsheetnames.aspx
 

Chủ đề gần đây :

Cùng loại :

 
Tên file Người đăng Ngày Lượt
gmap.zip
google map + marker
aspnet 7/17/2019 2:25:05 PM 1
vinsmarthomeservice.zip
java post json to api, use AsyncTask, event listener
aspnet 7/9/2019 5:00:10 PM 1
fblogin.zip
Login facebook bang javascript SDK
aspnet 7/9/2019 9:16:37 AM 0
autocomplete-location.zip
autocomplete location geo from google place, html + js
aspnet 7/4/2019 4:37:55 PM 1
WebAPI.zip
api for android access db (v1.0.0)
aspnet 7/4/2019 9:14:17 AM 6
KydientuPdf.zip
Ky dien tu file PDF su dung itextsharp
aspnet 4/9/2019 3:30:37 PM 6
GooglePlusLogin.zip
Login Google Plus account, C#, web asp.net ver2.0. Simple connect google APIs. Send key, get token, get full account info
aspnet 6/1/2018 10:41:12 AM 9
WebApplication1.rar
Sample su dung thuat toan ma hoa tripDES, co khoa bi mat (privateKey)
aspnet 3/30/2018 10:06:35 PM 5
NETMdbToolsTestApp.rar
dotNet MdbTools for Access 2003/2007/2016 without Microsoft Jet Engine, source C#, https://www.codeproject.com/Articles/283626/MsAccess-MdbTools-with-MFC-and-NET
aspnet 3/26/2018 11:43:16 PM 1
Cryptography_MD5_TriDES_src.zip
Thuật toán mã hóa 2 chiều TriDES, gồm Encrypt và Decrypt, aspnet 2.0
aspnet 3/22/2018 11:20:44 AM 2
mvc.rar
sample project MVC on C#
aspnet 3/20/2018 9:25:36 AM 8
EduPortal.rar
Edu portal frame work for VB.NET
aspnet 3/14/2018 12:00:41 AM 8
AutoEntity.rar
Gencode vb.net visual studio 2015. dotnet v2.0
aspnet 3/13/2018 11:59:16 PM 2
GenCode.rar
Gencode XML, XSLT, Info, DAL .. engine enterprise for quick app database
aspnet 2/5/2018 9:37:28 AM 9
DataXml.rar
Read DB from SQL to XML file, Convert string TCVN to Unicode
aspnet 1/29/2018 2:15:45 PM 3
DesktopModules.rar
Module quản lý tin tức, CMS, quản lý nhóm tin trên dotnetnuke 6.x
aspnet 3/7/2013 4:47:49 PM 1697
News Ticker Demo.rar
jQuery Carousellite cho cuộn các khối tin nhẹ nhàng mượt mà, sử dụng cho module Tin tức (CMS) hoặc giới thiệu sản phẩm
aspnet 5/7/2011 8:59:52 AM 1112
cms_source_dll_sql_2010.rar
source C# + SQL Script + Dll module CMS trên DNN 5x, (bản chạy ổn định không lỗi)
aspnet 9/5/2010 6:05:54 PM 2890
killforever.rar
Script diệt virus forever.exe (lây nhiễm qua USB) mà không cần cài lại window
aspnet 7/28/2010 6:51:30 AM 410
CSharp Coding Standards.pdf
C# Coding standard, for all user, quy tắc viết mã lập trình c# dotnet.
aspnet 6/1/2010 8:27:39 AM 1879
CODERVN.NET
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa,