Tên file Người đăng Ngày Lượt
cr.zip
Crystal report với dotnet 2.0 VS2005 C#.
coder 6/14/2008 10:09:41 PM 1675
101Csharpsample.rar
101 sample code in C# (easy to understand)
aspnet 6/13/2008 3:44:27 PM 528
CODE_vb.zip
VBNET Code sample, đơn giản dễ đọc, dễ hiểu.
aspnet 6/11/2008 9:12:24 PM 400
ajax.zip
ajax sample đơn giản với ajaxpro2
aspnet 6/11/2008 6:02:11 PM 604
GenCode_cs.zip
Engine generate code C# (viết trên VB.NET)
aspnet 6/11/2008 9:27:18 AM 349
Num2String.zip
Đọc tiền từ số ra chữ (hữu dụng trong kế toán và bán hàng trực tuyến)
aspnet 6/11/2008 1:46:25 AM 523
DotNetNuke.zip
Mã nguồn dotnetnuke 4.6.2, module core.
aspnet 6/11/2008 12:56:02 AM 645
IniFile.zip
đọc và ghi file INI với vb.net
khanhjin 6/9/2008 10:06:50 PM 303
ResXManager.zip
Resource Manager: sử dụng cho quản lý tài nguyên ảnh trong game Battle City. VB.Net
khanhjin 6/9/2008 9:53:29 PM 121
BattleCity.zip
Battle City, game nintedo với mã nguồn viết trên C# (bài tập hớn Agent Nguyễn Đức Khánh CNPM K45)
khanhjin 6/9/2008 9:31:31 PM 2192
ReplacingTextinWord.zip
Thay thế một đoạn văn bản trong word (sử dụng vb.net)
admin 6/9/2008 9:28:22 PM 162
ExcelAutomation.zip
Excel automation : tạo file excel bằng lập trình vb.net
admin 6/9/2008 9:27:40 PM 395
automatingword.zip
Automation : điều khiển word, và tạo file doc bằng vb dotnet 1.1
admin 6/9/2008 9:27:02 PM 156
oracleConnection.zip
Oracle connecttion C# ado.net
aspnet 6/5/2008 9:08:34 PM 232
A_PROGRAMMER_S_INTRODUCTION.PDF
A Programmer's Introduction to C#
aspnet 6/5/2008 9:03:25 PM 117
OREILLY___NET_FRAMEWORK_ESS.PDF
dotnet framework tổng quan, toàn diện
aspnet 6/5/2008 9:01:59 PM 200
xeplich.zip
Tổng quan về các thuật toán xếp lịch tự động (Thời Khóa Biểu)
khanhjin 6/5/2008 8:57:57 PM 679
baocao_totnghiep.zip
Báo cáo tốt nghiệp đề tài xây dựng hệ thống xếp lịch (TKB) tự động cho các trường đại học và cao đẳng
khanhjin 6/5/2008 8:56:18 PM 3286
BAOCAO.zip
Báo cáo nghiên cứu xây dựng thuật toán xếp thời khóa biểu (TKB) tự động
khanhjin 6/5/2008 8:53:06 PM 5178
vsp_1_0.zip
VSP : VerySmart Portal by AWAS developped
admin 6/5/2008 8:41:38 PM 812
<< First | Prev |
12345
| Next | Last >>
CODERVN.NET
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS