Đăng nhập | Đăng ký

Danh sách thành viên | Cá nhân | Nhà đất, bất động sản

Diễn đàn    Cổng thông tin , Chính phủ điện tử, VSP (VerySmart Portal), MVC Model View Controller, json, webapi    web api json

Thành viênNội dung
aspnet

Lập trình không biên giới
572  bài
10-06-2019 04:13:23
public IHttpActionResult Get()
{
return Json("list");
}
---
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa ...
 
aspnet

Lập trình không biên giới
572  bài
10-06-2019 04:13:40
public HttpResponseMessage Post(WebA.KhachhangInfo inf)
{
try
{
WebA.KhachhangController db = new WebA.KhachhangController();
if (inf.ID == "") inf.ID = Guid.NewGuid().ToString("N");
db.Insert(inf);
}
catch (Exception ex)
{
return Request.CreateResponse(HttpStatusCode.OK, ex.Message + "==" + ex.StackTrace);
}

return Request.CreateResponse(HttpStatusCode.OK, "post");
}
---
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa ...
 
aspnet

Lập trình không biên giới
572  bài
10-06-2019 04:14:09


public HttpResponseMessage Put(WebA.KhachhangInfo inf)
{
WebA.KhachhangController db = new WebA.KhachhangController();
db.Update(inf);

return Request.CreateResponse(HttpStatusCode.OK, "put");
}

public HttpResponseMessage Delete(string id)
{
WebA.KhachhangController db = new WebA.KhachhangController();
db.Delete(id);

return Request.CreateResponse(HttpStatusCode.OK, "delete");
}

---
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa ...
 
aspnet

Lập trình không biên giới
572  bài
10-06-2019 04:20:45
Upload photo to server

public HttpResponseMessage Post()
{
string ret_msg = "";
if (HttpContext.Current.Request.Files.Count > 0)
{
// Get the uploaded image from the Files collection
HttpPostedFile httpPostedFile = HttpContext.Current.Request.Files [0] ;

if (httpPostedFile != null)
{
// Validate the uploaded image(optional)
string ext = Path.GetExtension(httpPostedFile.FileName);
// Get the complete file path
string fileSavePath = "~/files/images/" + Guid.NewGuid().ToString("N") + ext;
ret_msg = fileSavePath;

// Save the uploaded file to "UploadedFiles" folder
httpPostedFile.SaveAs(HttpContext.Current.Server.MapPath(fileSavePath));

}
}
else
ret_msg = "no file";

return Request.CreateResponse(HttpStatusCode.OK, ret_msg);
}
---
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa ...
 
aspnet

Lập trình không biên giới
572  bài
10-06-2019 04:33:16
public string UploadFilesToRemoteUrl(string url, string [] files, NameValueCollection formFields = null)
{
string boundary = "----------------------------" + DateTime.Now.Ticks.ToString("x");

HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url);
request.ContentType = "multipart/form-data; boundary=" +
boundary;
request.Method = "POST";
request.KeepAlive = true;

Stream memStream = new System.IO.MemoryStream();

var boundarybytes = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes("\r\n--" +
boundary + "\r\n");
var endBoundaryBytes = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes("\r\n--" +
boundary + "--");


string formdataTemplate = "\r\n--" + boundary +
"\r\nContent-Disposition: form-data; name=\"{0}\";\r\n\r\n{1}";

if (formFields != null)
{
foreach (string key in formFields.Keys)
{
string formitem = string.Format(formdataTemplate, key, formFields [key] );
byte [] formitembytes = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(formitem);
memStream.Write(formitembytes, 0, formitembytes.Length);
}
}

string headerTemplate =
"Content-Disposition: form-data; name=\"{0}\"; filename=\"{1}\"\r\n" +
"Content-Type: application/octet-stream\r\n\r\n";

for (int i = 0; i < files.Length; i++)
{
memStream.Write(boundarybytes, 0, boundarybytes.Length);
var header = string.Format(headerTemplate, "uplTheFile", files);
var headerbytes = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(header);

memStream.Write(headerbytes, 0, headerbytes.Length);

using (var fileStream = new FileStream(files, FileMode.Open, FileAccess.Read))
{
var buffer = new byte [1024] ;
var bytesRead = 0;
while ((bytesRead = fileStream.Read(buffer, 0, buffer.Length)) != 0)
{
memStream.Write(buffer, 0, bytesRead);
}
}
}

memStream.Write(endBoundaryBytes, 0, endBoundaryBytes.Length);
request.ContentLength = memStream.Length;

using (Stream requestStream = request.GetRequestStream())
{
memStream.Position = 0;
byte [] tempBuffer = new byte [memStream.Length] ;
memStream.Read(tempBuffer, 0, tempBuffer.Length);
memStream.Close();
requestStream.Write(tempBuffer, 0, tempBuffer.Length);
}

using (var response = request.GetResponse())
{
Stream stream2 = response.GetResponseStream();
StreamReader reader2 = new StreamReader(stream2);
return reader2.ReadToEnd();
}
}
private void UploadFile()
{
OpenFileDialog dlg = new OpenFileDialog();
dlg.Filter = "image|*.jpg";
dlg.ShowDialog();

if (dlg.FileName != "")
{
string [] f = new string [1] ;
f [0] = dlg.FileName;
NameValueCollection formFields = new NameValueCollection();
UploadFilesToRemoteUrl("http://localhost:8080/api/Photo", f, formFields);
}

}
---
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa ...
 
aspnet

Lập trình không biên giới
572  bài
10-06-2019 04:34:30
Put json data to server api:


using System.Net;
using System.Net.Http;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Web.Script.Serialization;


try
{
var httpWebRequest = (HttpWebRequest)WebRequest.Create("http://localhost:8080/api/Khachhang");
httpWebRequest.ContentType = "application/json";
httpWebRequest.Method = "POST";

using (var streamWriter = new StreamWriter(httpWebRequest.GetRequestStream()))
{
WebA.KhachhangInfo inf = getInfo();
JavaScriptSerializer jss = new JavaScriptSerializer();
// serialize into json string
string myContent = jss.Serialize(inf);

streamWriter.Write(myContent);
}

var httpResponse = (HttpWebResponse)httpWebRequest.GetResponse();
using (var streamReader = new StreamReader(httpResponse.GetResponseStream()))
{
var result = streamReader.ReadToEnd();
MessageBox.Show(result);
}
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message);
}
---
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa ...
 
aspnet

Lập trình không biên giới
572  bài
11-06-2019 02:04:13
public static void Register(HttpConfiguration config)
{
// Web API configuration and services

// Web API routes
config.MapHttpAttributeRoutes();

config.Routes.MapHttpRoute(
name: "ActionApi",
routeTemplate: "api/{controller}/{action}/{id}",
defaults: new { id = RouteParameter.Optional }
);

//config.Routes.MapHttpRoute(
// name: "DefaultApi",
// routeTemplate: "api/{controller}/{id}",
// defaults: new { id = RouteParameter.Optional }
//);
}
---
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa ...
 
aspnet

Lập trình không biên giới
572  bài
28-10-2019 03:41:50
get api data


var url = new URL(window.location.href);
var token = url.searchParams.get("token");

$.ajax({
type: "GET",
url: "http://192.168.40.148:3001/api/place/places",
beforeSend: function (xhr) { xhr.setRequestHeader('access_token', token); },
success: function (resp) {
console.log('data ', resp.data);
for (i = 0; i < resp.data.length; i++) {
var li = document.createElement("LI");
link = '<a href="javascript:selectPlace(\'' + resp.data._id + '\', \'' + resp.data.name + '\')">' + resp.data.name + '</a>';
li.innerHTML = link;
document.getElementById("places").appendChild(li);
}
}
});

---
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa ...
 
aspnet

Lập trình không biên giới
572  bài
05-02-2020 11:14:23
public string toJsonData(DataTable dt)
{
StringBuilder jsonData = new StringBuilder();
jsonData.Append(" [");
for(int i = 0; i < dt.Rows.Count; i++)
{
StringBuilder sRow = new StringBuilder();
sRow.Append("{");
string templ = "\"{0}\":\"{1}\"";
for(int j = 0; j < dt.Columns.Count; j++)
{
sRow.Append(String.Format(templ, dt.Columns [j]
.ColumnName, dt.Rows [j] .ToString()));
if (j < dt.Columns.Count - 1)
sRow.Append(",");
}
sRow.Append("}");

if (i < dt.Rows.Count - 1)
sRow.Append(",");
jsonData.Append(sRow.ToString());
}
jsonData.Append("]");

return jsonData.ToString();
}

---
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa ...
 

Chủ đề gần đây :

Cùng loại :

 
Tên file Người đăng Ngày Lượt
pdfjs.rar
pdfjs 2017 : hiển thị tốt trên iphone 11, 12, 13 không lỗi, bản 2012 sẽ lỗi trên iphone
aspnet 6/21/2022 11:52:48 AM 2
pdfjs2.rar
Xem file pdf bằng viewer.hml cua pdfjs (thư viện chuẩn mozilla) 2012. https://mozilla.github.io/pdf.js/getting_started/#download có thể download bản prebuild tại đây
aspnet 6/21/2022 11:52:04 AM 1
runner.zip
using three.js, orbitcontrol to view an object move random on map. Di chuyển 1 đồ vật ngẫu nhiên trên bản đồ, sử dụng với demo nhân viên di chuyển trong văn phòng. Toàn js download về là chạy
aspnet 12/5/2019 5:55:14 PM 0
gmap.zip
google map + marker
aspnet 7/17/2019 2:25:05 PM 1
vinsmarthomeservice.zip
java post json to api, use AsyncTask, event listener
aspnet 7/9/2019 5:00:10 PM 1
fblogin.zip
Login facebook bang javascript SDK
aspnet 7/9/2019 9:16:37 AM 0
autocomplete-location.zip
autocomplete location geo from google place, html + js
aspnet 7/4/2019 4:37:55 PM 2
WebAPI.zip
api for android access db (v1.0.0)
aspnet 7/4/2019 9:14:17 AM 8
KydientuPdf.zip
Ky dien tu file PDF su dung itextsharp
aspnet 4/9/2019 3:30:37 PM 9
GooglePlusLogin.zip
Login Google Plus account, C#, web asp.net ver2.0. Simple connect google APIs. Send key, get token, get full account info
aspnet 6/1/2018 10:41:12 AM 11
WebApplication1.rar
Sample su dung thuat toan ma hoa tripDES, co khoa bi mat (privateKey)
aspnet 3/30/2018 10:06:35 PM 8
NETMdbToolsTestApp.rar
dotNet MdbTools for Access 2003/2007/2016 without Microsoft Jet Engine, source C#, https://www.codeproject.com/Articles/283626/MsAccess-MdbTools-with-MFC-and-NET
aspnet 3/26/2018 11:43:16 PM 1
Cryptography_MD5_TriDES_src.zip
Thuật toán mã hóa 2 chiều TriDES, gồm Encrypt và Decrypt, aspnet 2.0
aspnet 3/22/2018 11:20:44 AM 3
mvc.rar
sample project MVC on C#
aspnet 3/20/2018 9:25:36 AM 9
EduPortal.rar
Edu portal frame work for VB.NET
aspnet 3/14/2018 12:00:41 AM 13
AutoEntity.rar
Gencode vb.net visual studio 2015. dotnet v2.0
aspnet 3/13/2018 11:59:16 PM 2
GenCode.rar
Gencode XML, XSLT, Info, DAL .. engine enterprise for quick app database
aspnet 2/5/2018 9:37:28 AM 9
DataXml.rar
Read DB from SQL to XML file, Convert string TCVN to Unicode
aspnet 1/29/2018 2:15:45 PM 4
DesktopModules.rar
Module quản lý tin tức, CMS, quản lý nhóm tin trên dotnetnuke 6.x
aspnet 3/7/2013 4:47:49 PM 1708
News Ticker Demo.rar
jQuery Carousellite cho cuộn các khối tin nhẹ nhàng mượt mà, sử dụng cho module Tin tức (CMS) hoặc giới thiệu sản phẩm
aspnet 5/7/2011 8:59:52 AM 1114
CODERVN.NET
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa,