Đăng nhập | Đăng ký

Danh sách thành viên | Cá nhân | Nhà đất, bất động sản

Diễn đàn    Cổng thông tin , Chính phủ điện tử, VSP (VerySmart Portal), MVC Model View Controller, json, webapi    Java va android studio

Thành viênNội dung
aspnet

Lập trình không biên giới
552  bài
25-06-2019 11:18:04
Đọc file trong thư mục raw

=========
private String readTextFromRaw(InputStream inputStream) {
ByteArrayOutputStream byteArrayOutputStream = new ByteArrayOutputStream();

String myText = "";
int in;
try {
in = inputStream.read();
while (in != -1) {
byteArrayOutputStream.write(in);
in = inputStream.read();
}
inputStream.close();

myText = byteArrayOutputStream.toString();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}

return myText;
}
---
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa ...
 
aspnet

Lập trình không biên giới
552  bài
25-06-2019 11:19:24
Thuật toán tìm đường
=======
package com.example.ungdung;

public class FWPoint {
int _x = 0;
int _y = 0;

public FWPoint(int x, int y) {
_x = x;
_y = y;
}

public int get_x(){return _x;}
public void set_x(int val){_x = val;}

public int get_y(){return _y;}
public void set_y(int val){_y = val;}
}

============
package com.example.ungdung;

import java.util.*;

public class Street {
private String _from = "";
private String _to = "";
private int _distan = 0;

public Street(String from_point, String to_point, int distance)
{
_from = from_point;
_to = to_point;
_distan = distance;
}

public String get_from() { return this._from; }
public void set_from(String value) { this._from = value; }

public String get_to() { return this._to; }
public void set_to(String value) { this._to = value; }

public int get_distan() { return this._distan; }
public void set_distan(int value) { this._distan = value; }
}


===========
package com.example.ungdung;

import android.os.Build;
import android.support.annotation.RequiresApi;

import java.util.*;
import java.lang.*;


public class Shortway {
private int FindStreet(ArrayList dt, Hashtable points) {
int st = -1;
int min = 10000;

Enumeration<String> enumeration = points.keys();

while (enumeration.hasMoreElements()) {
String key = enumeration.nextElement();
Street pnt = (Street) points.get(key);

for (int i = 0; i < dt.size(); i++) {
String from = ((Street) dt.get(i)).get_from();
if (from.equals(key)) {
int total = pnt.get_distan() + ((Street) dt.get(i)).get_distan();
if (total < min) {
String to_point = ((Street) dt.get(i)).get_to();
if (!points.containsKey(to_point)) // da them vao danh sach cac diem den
{
min = total;
st = i;
}
}
}
}
}

return st;
}

private void FindRoutes(Hashtable points, String p_name, ArrayList routes) {
if (points.containsKey(p_name)) {
Street pnt = (Street) points.get(p_name);
routes.add(pnt);

FindRoutes(points, pnt.get_from(), routes);
}
}

public ArrayList Findway(ArrayList dt, String start_point, String end_point) {
Hashtable<String, Street> points = new Hashtable();
points.put(start_point, new Street("#", start_point, 0));


for (int i = 0; i < 200; i++) {
int st = FindStreet(dt, points);

if (st > -1) {
Street way = (Street) dt.get(st);
String from_pt = way.get_from();
Street pnt = (Street) points.get(from_pt);

Street next_point = new Street(way.get_from(), way.get_to(),
pnt.get_distan() + way.get_distan());
String pnt_name = way.get_to();
points.put(pnt_name, next_point);

if (pnt_name == end_point) break;
}
}

ArrayList routes = new ArrayList();
FindRoutes(points, end_point, routes);

return routes;
}

private int getDistance(String p1, String p2, Hashtable points) {
FWPoint pn1 = (FWPoint) points.get(p1.trim());
FWPoint pn2 = (FWPoint) points.get(p2.trim());

int abs_x = Math.abs(pn1.get_x() - pn2.get_x());
int abs_y = Math.abs(pn1.get_y() - pn2.get_y());

if (abs_x > abs_y) return abs_x;
return abs_y;
}

private String _nodes = "";
private String _nodemap = "";

public void set_nodemap(String _nodemap) {
this._nodemap = _nodemap;
}

public void set_nodes(String _nodes) {
this._nodes = _nodes;
}

public ArrayList Loadmap() {
Hashtable<String, FWPoint> points = new Hashtable();

String nd [] = _nodes.split("\\r?\\n");
for (int i = 0; i < nd.length; i++) {
nd = nd.trim();
if (nd.length() > 0) {
String ss [] = nd.split(",");
FWPoint pn = new FWPoint(Integer.parseInt(ss [1] ), Integer.parseInt(ss [2] ));
points.put(ss [0] , pn);
}
}

String str [] = _nodemap.split("\\r?\\n");

ArrayList routes = new ArrayList();
for (int i = 0; i < str.length; i++) {
str = str.trim();

if (str.length() > 0) {
String [] ss = str.split(",");
Street way = new Street(ss [0] .trim(), ss [1] .trim(), getDistance(ss [0] , ss [1] , points));
routes.add(way);
}
}

return routes;
}

public String showTheRoutes(ArrayList routes) {
String txt = "";
for (int i = routes.size()-1; i >= 0; i--)
{
Street pnt = (Street)routes.get(i);
txt += pnt.get_from() + "-" + pnt.get_to() + " = " + pnt.get_distan() + "\n";
}
return txt;
}
}

==========
Shortway al = new Shortway();

InputStream inputStream = getResources().openRawResource(R.raw.nodemap);
String myText = readTextFromRaw(inputStream);
al.set_nodemap(myText);

InputStream inputStream2 = getResources().openRawResource(R.raw.nodes);
String s_nodes = readTextFromRaw(inputStream2);
al.set_nodes(s_nodes);

ArrayList dt = al.Loadmap();
ArrayList routes = al.Findway(dt, "100", "609");
String txt = al.showTheRoutes(routes);

wlc.setText(txt);
---
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa ...
 
aspnet

Lập trình không biên giới
552  bài
28-06-2019 04:33:57
"Client does not support authentication protocol requested by server; consider upgrading MySQL client"

Sequilize + MySQL + Nodejs error

=======
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'password';
FLUSH PRIVILEGES;

=========
https://stackoverflow.com/questions/50093144/mysql-8-0-client-does-not-support-authentication-protocol-requested-by-server
---
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa ...
 

Chủ đề gần đây :

Cùng loại :

 
Tên file Người đăng Ngày Lượt
gmap.zip
google map + marker
aspnet 7/17/2019 2:25:05 PM 1
vinsmarthomeservice.zip
java post json to api, use AsyncTask, event listener
aspnet 7/9/2019 5:00:10 PM 1
fblogin.zip
Login facebook bang javascript SDK
aspnet 7/9/2019 9:16:37 AM 0
autocomplete-location.zip
autocomplete location geo from google place, html + js
aspnet 7/4/2019 4:37:55 PM 1
WebAPI.zip
api for android access db (v1.0.0)
aspnet 7/4/2019 9:14:17 AM 6
KydientuPdf.zip
Ky dien tu file PDF su dung itextsharp
aspnet 4/9/2019 3:30:37 PM 6
GooglePlusLogin.zip
Login Google Plus account, C#, web asp.net ver2.0. Simple connect google APIs. Send key, get token, get full account info
aspnet 6/1/2018 10:41:12 AM 9
WebApplication1.rar
Sample su dung thuat toan ma hoa tripDES, co khoa bi mat (privateKey)
aspnet 3/30/2018 10:06:35 PM 5
NETMdbToolsTestApp.rar
dotNet MdbTools for Access 2003/2007/2016 without Microsoft Jet Engine, source C#, https://www.codeproject.com/Articles/283626/MsAccess-MdbTools-with-MFC-and-NET
aspnet 3/26/2018 11:43:16 PM 1
Cryptography_MD5_TriDES_src.zip
Thuật toán mã hóa 2 chiều TriDES, gồm Encrypt và Decrypt, aspnet 2.0
aspnet 3/22/2018 11:20:44 AM 3
mvc.rar
sample project MVC on C#
aspnet 3/20/2018 9:25:36 AM 8
EduPortal.rar
Edu portal frame work for VB.NET
aspnet 3/14/2018 12:00:41 AM 8
AutoEntity.rar
Gencode vb.net visual studio 2015. dotnet v2.0
aspnet 3/13/2018 11:59:16 PM 2
GenCode.rar
Gencode XML, XSLT, Info, DAL .. engine enterprise for quick app database
aspnet 2/5/2018 9:37:28 AM 9
DataXml.rar
Read DB from SQL to XML file, Convert string TCVN to Unicode
aspnet 1/29/2018 2:15:45 PM 3
DesktopModules.rar
Module quản lý tin tức, CMS, quản lý nhóm tin trên dotnetnuke 6.x
aspnet 3/7/2013 4:47:49 PM 1697
News Ticker Demo.rar
jQuery Carousellite cho cuộn các khối tin nhẹ nhàng mượt mà, sử dụng cho module Tin tức (CMS) hoặc giới thiệu sản phẩm
aspnet 5/7/2011 8:59:52 AM 1112
cms_source_dll_sql_2010.rar
source C# + SQL Script + Dll module CMS trên DNN 5x, (bản chạy ổn định không lỗi)
aspnet 9/5/2010 6:05:54 PM 2890
killforever.rar
Script diệt virus forever.exe (lây nhiễm qua USB) mà không cần cài lại window
aspnet 7/28/2010 6:51:30 AM 410
CSharp Coding Standards.pdf
C# Coding standard, for all user, quy tắc viết mã lập trình c# dotnet.
aspnet 6/1/2010 8:27:39 AM 1879
CODERVN.NET
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa,