Đăng nhập | Đăng ký

Danh sách thành viên | Cá nhân | Nhà đất, bất động sản

Diễn đàn    Cổng thông tin , Chính phủ điện tử, VSP (VerySmart Portal), MVC Model View Controller, json, webapi    Xamarin android alert hien thi text

Thành viênNội dung
thinhngheo


13  bài
04-07-2019 10:23:50
Hiện text thông báo :

Android.App.AlertDialog.Builder dialog = new Android.App.AlertDialog.Builder(this);
Android.App.AlertDialog alert = dialog.Create();
alert.SetTitle("Tieu de");
alert.SetMessage("Xin chao ban Khanh");
alert.SetButton("OK", (c, ev) =>
{
// Ok button click task
});
alert.Show();

Hiện text 3s rồi ẩn
Toast.MakeText(ApplicationContext, "Xin chao Khanhnd", ToastLength.Long).Show();
 
aspnet

Lập trình không biên giới
572  bài
04-07-2019 12:41:30
Hiển thị list sản phẩm :


ArrayList listProduct = new ArrayList();
listProduct.add(new Product(1, "Iphone 6", 500));
listProduct.add(new Product(2, "Iphone 7", 700));
listProduct.add(new Product(3, "Sony Abc", 800));
listProduct.add(new Product(4, "Samsung XYZ", 900));
listProduct.add(new Product(5, "SP 5", 500));
listProduct.add(new Product(6, "SP 6", 700));
listProduct.add(new Product(7, "SP 7", 800));
listProduct.add(new Product(8, "SP 8", 900));

final MyAdapter m_adapter = new MyAdapter(listProduct);
ListView listViewProduct = findViewById(R.id.products);
listViewProduct.setAdapter(m_adapter);

listViewProduct.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() {
@Override
public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) {
Product product = (Product) m_adapter.getItem(position);
//Làm gì đó khi chọn sản phẩm (ví dụ tạo một Activity hiện thị chi tiết, biên tập ..)
Toast.makeText(MainActivity.this, product.name, Toast.LENGTH_LONG).show();
}
});


MyAdapter thì viết thế này :

package com.example.ungdung;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.BaseAdapter;
import android.widget.TextView;

import java.util.ArrayList;

public class MyAdapter extends BaseAdapter {

final ArrayList<Product> listProduct;

MyAdapter(ArrayList<Product> listProduct) {
this.listProduct = listProduct;
}

@Override
public int getCount() {
//Trả về tổng số phần tử, nó được gọi bởi ListView
return listProduct.size();
}

@Override
public Object getItem(int position) {
//Trả về dữ liệu ở vị trí position của Adapter, tương ứng là phần tử
//có chỉ số position trong listProduct
return listProduct.get(position);
}

@Override
public long getItemId(int position) {
//Trả về một ID của phần
return listProduct.get(position).productID;
}

@Override
public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
//convertView là View của phần tử ListView, nếu convertView != null nghĩa là
//View này được sử dụng lại, chỉ việc cập nhật nội dung mới
//Nếu null cần tạo mới

View viewProduct;
if (convertView == null) {
viewProduct = View.inflate(parent.getContext(), R.layout.product_view, null);
} else viewProduct = convertView;

//Bind sữ liệu phần tử vào View
Product product = (Product) getItem(position);
((TextView) viewProduct.findViewById(R.id.idproduct)).setText(String.format("ID = %d", product.productID));
((TextView) viewProduct.findViewById(R.id.nameproduct)).setText(String.format("Tên SP : %s", product.name));
((TextView) viewProduct.findViewById(R.id.priceproduct)).setText(String.format("Giá %d", product.price));


return viewProduct;
}
}

Class Product thì thế này :

package com.example.ungdung;

class Product {
String name;
int price;
int productID;

public Product(int productID, String name, int price) {
this.name = name;
this.price = price;
this.productID = productID;
}
}
---
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa ...
 

Chủ đề gần đây :

Cùng loại :

 
Tên file Người đăng Ngày Lượt
pdfjs.rar
pdfjs 2017 : hiển thị tốt trên iphone 11, 12, 13 không lỗi, bản 2012 sẽ lỗi trên iphone
aspnet 6/21/2022 11:52:48 AM 2
pdfjs2.rar
Xem file pdf bằng viewer.hml cua pdfjs (thư viện chuẩn mozilla) 2012. https://mozilla.github.io/pdf.js/getting_started/#download có thể download bản prebuild tại đây
aspnet 6/21/2022 11:52:04 AM 1
runner.zip
using three.js, orbitcontrol to view an object move random on map. Di chuyển 1 đồ vật ngẫu nhiên trên bản đồ, sử dụng với demo nhân viên di chuyển trong văn phòng. Toàn js download về là chạy
aspnet 12/5/2019 5:55:14 PM 0
gmap.zip
google map + marker
aspnet 7/17/2019 2:25:05 PM 1
vinsmarthomeservice.zip
java post json to api, use AsyncTask, event listener
aspnet 7/9/2019 5:00:10 PM 1
fblogin.zip
Login facebook bang javascript SDK
aspnet 7/9/2019 9:16:37 AM 0
autocomplete-location.zip
autocomplete location geo from google place, html + js
aspnet 7/4/2019 4:37:55 PM 2
WebAPI.zip
api for android access db (v1.0.0)
aspnet 7/4/2019 9:14:17 AM 8
KydientuPdf.zip
Ky dien tu file PDF su dung itextsharp
aspnet 4/9/2019 3:30:37 PM 9
GooglePlusLogin.zip
Login Google Plus account, C#, web asp.net ver2.0. Simple connect google APIs. Send key, get token, get full account info
aspnet 6/1/2018 10:41:12 AM 11
WebApplication1.rar
Sample su dung thuat toan ma hoa tripDES, co khoa bi mat (privateKey)
aspnet 3/30/2018 10:06:35 PM 8
NETMdbToolsTestApp.rar
dotNet MdbTools for Access 2003/2007/2016 without Microsoft Jet Engine, source C#, https://www.codeproject.com/Articles/283626/MsAccess-MdbTools-with-MFC-and-NET
aspnet 3/26/2018 11:43:16 PM 1
Cryptography_MD5_TriDES_src.zip
Thuật toán mã hóa 2 chiều TriDES, gồm Encrypt và Decrypt, aspnet 2.0
aspnet 3/22/2018 11:20:44 AM 3
mvc.rar
sample project MVC on C#
aspnet 3/20/2018 9:25:36 AM 9
EduPortal.rar
Edu portal frame work for VB.NET
aspnet 3/14/2018 12:00:41 AM 13
AutoEntity.rar
Gencode vb.net visual studio 2015. dotnet v2.0
aspnet 3/13/2018 11:59:16 PM 2
GenCode.rar
Gencode XML, XSLT, Info, DAL .. engine enterprise for quick app database
aspnet 2/5/2018 9:37:28 AM 9
DataXml.rar
Read DB from SQL to XML file, Convert string TCVN to Unicode
aspnet 1/29/2018 2:15:45 PM 4
DesktopModules.rar
Module quản lý tin tức, CMS, quản lý nhóm tin trên dotnetnuke 6.x
aspnet 3/7/2013 4:47:49 PM 1708
News Ticker Demo.rar
jQuery Carousellite cho cuộn các khối tin nhẹ nhàng mượt mà, sử dụng cho module Tin tức (CMS) hoặc giới thiệu sản phẩm
aspnet 5/7/2011 8:59:52 AM 1114
CODERVN.NET
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa,