Đăng nhập | Đăng ký

Danh sách thành viên | Cá nhân | Nhà đất, bất động sản

Diễn đàn    Cổng thông tin , Chính phủ điện tử, VSP (VerySmart Portal), MVC Model View Controller, json, webapi    How to send HTTP POST request to the cloud with JSON content.

Thành viênNội dung
tieuphu

Thống chế Erich von Manstein
48  bài
09-07-2019 05:02:01
Xem chi tiết ở link dưới này, đơn giản và dễ hiểu

http://hmkcode.com/android-send-json-data-to-server/
---
Miệt mài, miệt mài ...
http://awas.vn
 
aspnet

Lập trình không biên giới
595  bài
10-07-2019 10:30:14
Trong C# thì đơn giản hơn nhiều :


using System.Net.Http;
using System.Text;

private async void Post20()
{
HttpClient client = new HttpClient();
//string json = "{\"id\":\"12\"}";//JsonConvert.SerializeObject(values);
string json = txtObject.Text;
StringContent content = new StringContent(json.ToString(), Encoding.UTF8, "application/json");
HttpResponseMessage httpResponse = client.PostAsync(txtUrl.Text, content).Result;

var responseString = await httpResponse.Content.ReadAsStringAsync();
txtResponse.Text = responseString;
}


---
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa ...
 
aspnet

Lập trình không biên giới
595  bài
10-07-2019 02:59:51
Kiếm tra kết nối mạng trong android

public boolean checkNetworkConnection() {
ConnectivityManager connMgr = (ConnectivityManager)
getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE);

NetworkInfo networkInfo = connMgr.getActiveNetworkInfo();
boolean isConnected = false;
if (networkInfo != null && (isConnected = networkInfo.isConnected())) {
// show "Connected" & type of network "WIFI or MOBILE"
tvIsConnected.setText("Connected "+networkInfo.getTypeName());
// change background color to red
tvIsConnected.setBackgroundColor(0xFF7CCC26);
} else {
// show "Not Connected"
tvIsConnected.setText("Not Connected");
// change background color to green
tvIsConnected.setBackgroundColor(0xFFFF0000);
}

return isConnected;
}

---
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa ...
 
aspnet

Lập trình không biên giới
595  bài
16-07-2019 10:34:00
Fatal error encountered during command execution. (MySQL)
liên quan đến parameters, truyền thiếu , truyền sai, không truyền param vào query đều chết
---
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa ...
 
aspnet

Lập trình không biên giới
595  bài
17-07-2019 03:42:33

[HttpPost]
public async Task<HttpResponseMessage> insert()
{
string ret_msg = "";
// take contents and do something
var uploadPath = HostingEnvironment.MapPath("/") + @"/files/";
Directory.CreateDirectory(uploadPath);
var provider = new MultipartFormDataStreamProvider(uploadPath);
await Request.Content.ReadAsMultipartAsync(provider);

// Files
foreach (MultipartFileData file in provider.FileData)
{
ret_msg += file.Headers.ContentDisposition.FileName;
ret_msg += " / File : " + file.LocalFileName + " - ";
}

// Form data
foreach (var key in provider.FormData.AllKeys)
{
foreach (var val in provider.FormData.GetValues(key))
{
ret_msg += string.Format("{0}: {1} - ", key, val);
}
}

return Request.CreateResponse(HttpStatusCode.OK, ret_msg);
}

---
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa ...
 
aspnet

Lập trình không biên giới
595  bài
17-07-2019 04:04:52
Thực ra :

await Request.Content.ReadAsMultipartAsync(provider);
// upload xong . Filename = '/files/BodyPart_ba5b13f1-3bd2-41c8-b528-d4d303b256c7'

Việc còn lại là gọi :
System.IO.File.Move(file.LocalFileName, new_file_path);

để đổi từ file lằng nhằng ra tên file theo chúng ta muốn.

public async Task<HttpResponseMessage> insert()

là đúng nếu đổi
public async Task<HttpResponseMessage> insert(SomeClassEntity obj)

sẽ bị lỗi.

---
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa ...
 
aspnet

Lập trình không biên giới
595  bài
19-07-2019 12:25:15
private void chooseImageUpload()
{
Intent intent = new Intent();
intent.setType("image/*");
// Thêm dòng này để có thể select nhiều ảnh trong 1 lần nhé các bạn
//intent.putExtra(Intent.EXTRA_ALLOW_MULTIPLE, true);
intent.setAction(Intent.ACTION_GET_CONTENT);
startActivityForResult(Intent.createChooser(intent, "Select Picture"), PICK_IMAGE_REQUEST);
}
---
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa ...
 
aspnet

Lập trình không biên giới
595  bài
19-07-2019 12:25:31
try {
Bitmap bitmap = MediaStore.Images.Media.getBitmap(getContentResolver(), uri);
// Log.d(TAG, String.valueOf(bitmap));
bmp_str_obj = getStringFromBitmap(bitmap);

ImageView img_image_preview = findViewById(R.id.img_image_preview);
img_image_preview.setImageBitmap(bitmap);
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
---
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa ...
 
aspnet

Lập trình không biên giới
595  bài
19-07-2019 12:26:37
Dùng Glide
=======
Uri uri = data.getData();
Glide.with(this).load(uri).into(img_image_preview);

=========
trong build gradle
......

repositories {
mavenCentral()
google()
}


implementation 'com.github.bumptech.glide:glide:4.8.0'
annotationProcessor 'com.github.bumptech.glide:compiler:4.8.0'
---
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa ...
 
aspnet

Lập trình không biên giới
595  bài
19-07-2019 02:58:08
package com.dhag.securestamp;

import android.graphics.Bitmap;
import android.graphics.BitmapFactory;
import android.os.AsyncTask;
import android.util.Log;
import android.widget.ImageView;

import java.io.InputStream;

public class DownloadImageTask extends AsyncTask<String, Void, Bitmap> {
ImageView bmImage;

public DownloadImageTask(ImageView bmImage) {
this.bmImage = bmImage;
}

protected Bitmap doInBackground(String... urls) {
String urldisplay = urls [0] ;
Bitmap mIcon11 = null;
try {
InputStream in = new java.net.URL(urldisplay).openStream();
mIcon11 = BitmapFactory.decodeStream(in);
} catch (Exception e) {
Log.e("Error", e.getMessage());
e.printStackTrace();
}
return mIcon11;
}

protected void onPostExecute(Bitmap result) {
bmImage.setImageBitmap(result);
}
}
---
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa ...
 

Chủ đề gần đây :

Cùng loại :

 
Tên file Người đăng Ngày Lượt
vspforum.zip
Ma nguon vspforum ngay xua
aspnet 4/18/2023 6:38:37 AM 4
pdfjs.rar
pdfjs 2017 : hiển thị tốt trên iphone 11, 12, 13 không lỗi, bản 2012 sẽ lỗi trên iphone
aspnet 6/21/2022 11:52:48 AM 2
pdfjs2.rar
Xem file pdf bằng viewer.hml cua pdfjs (thư viện chuẩn mozilla) 2012. https://mozilla.github.io/pdf.js/getting_started/#download có thể download bản prebuild tại đây
aspnet 6/21/2022 11:52:04 AM 2
runner.zip
using three.js, orbitcontrol to view an object move random on map. Di chuyển 1 đồ vật ngẫu nhiên trên bản đồ, sử dụng với demo nhân viên di chuyển trong văn phòng. Toàn js download về là chạy
aspnet 12/5/2019 5:55:14 PM 0
gmap.zip
google map + marker
aspnet 7/17/2019 2:25:05 PM 1
vinsmarthomeservice.zip
java post json to api, use AsyncTask, event listener
aspnet 7/9/2019 5:00:10 PM 1
fblogin.zip
Login facebook bang javascript SDK
aspnet 7/9/2019 9:16:37 AM 0
autocomplete-location.zip
autocomplete location geo from google place, html + js
aspnet 7/4/2019 4:37:55 PM 2
WebAPI.zip
api for android access db (v1.0.0)
aspnet 7/4/2019 9:14:17 AM 8
KydientuPdf.zip
Ky dien tu file PDF su dung itextsharp
aspnet 4/9/2019 3:30:37 PM 9
GooglePlusLogin.zip
Login Google Plus account, C#, web asp.net ver2.0. Simple connect google APIs. Send key, get token, get full account info
aspnet 6/1/2018 10:41:12 AM 11
WebApplication1.rar
Sample su dung thuat toan ma hoa tripDES, co khoa bi mat (privateKey)
aspnet 3/30/2018 10:06:35 PM 8
NETMdbToolsTestApp.rar
dotNet MdbTools for Access 2003/2007/2016 without Microsoft Jet Engine, source C#, https://www.codeproject.com/Articles/283626/MsAccess-MdbTools-with-MFC-and-NET
aspnet 3/26/2018 11:43:16 PM 1
Cryptography_MD5_TriDES_src.zip
Thuật toán mã hóa 2 chiều TriDES, gồm Encrypt và Decrypt, aspnet 2.0
aspnet 3/22/2018 11:20:44 AM 3
mvc.rar
sample project MVC on C#
aspnet 3/20/2018 9:25:36 AM 9
EduPortal.rar
Edu portal frame work for VB.NET
aspnet 3/14/2018 12:00:41 AM 13
AutoEntity.rar
Gencode vb.net visual studio 2015. dotnet v2.0
aspnet 3/13/2018 11:59:16 PM 2
GenCode.rar
Gencode XML, XSLT, Info, DAL .. engine enterprise for quick app database
aspnet 2/5/2018 9:37:28 AM 9
DataXml.rar
Read DB from SQL to XML file, Convert string TCVN to Unicode
aspnet 1/29/2018 2:15:45 PM 4
DesktopModules.rar
Module quản lý tin tức, CMS, quản lý nhóm tin trên dotnetnuke 6.x
aspnet 3/7/2013 4:47:49 PM 1713
CODERVN.NET
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa,