Đăng nhập | Đăng ký

Danh sách thành viên | Cá nhân | Nhà đất, bất động sản

Diễn đàn    Cổng thông tin , Chính phủ điện tử, VSP (VerySmart Portal), MVC Model View Controller, json, webapi    Java android api làm việc với API server

Thành viênNội dung
radiogaga

Ta đây thủy tinh, có tài gọi mưa hô gió ... Sơn Tinh ta đây : có tài là đốn gốc cây, đánh hốc cây ...
44  bài
25-07-2019 09:17:38
package com.dhag.securestamp;

import android.os.AsyncTask;
import android.util.Log;
import java.util.ArrayList;


public class ApiMultipart extends AsyncTask {
public ApiMultipart() {}

private String file_name = "sample.jpg";
private byte [] fileContent;
private ArrayList collections = new ArrayList();
private SomeEventListener listener;

public void setFileData(String file_name, byte [] inputData) {
this.file_name = file_name;
this.fileContent = inputData;
}

public void addFormData(String name, String value) {
NameValue nv = new NameValue(name, value);
collections.add(nv);
}

public void setSomeEventListener (SomeEventListener listener) { this.listener = listener; }

@Override
protected String doInBackground(String... params) {
String baseUrl = params [0] ;
String data = "";
try {
HttpClient client = new HttpClient(baseUrl);
client.connectForMultipart();
for(int i =0; i < collections.size(); i++) {
NameValue obj = (NameValue)collections.get(i);
client.addFormPart(obj.getName(), obj.getValue());
}

client.addFilePart("fileUp", file_name, fileContent);
client.finishMultipart();

data = client.getResponse();
}
catch(Exception ex) {
ex.printStackTrace();
}
return data;
}

@Override
protected void onPostExecute(String data) {
if (listener != null)
listener.onCompleteEvent ();
}

}


============
package com.dhag.securestamp;

import android.os.AsyncTask;
import android.util.Log;

import org.json.JSONException;
import org.json.JSONObject;

import java.io.BufferedInputStream;
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.ByteArrayOutputStream;

import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;
import java.io.OutputStreamWriter;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;


public class ApiPost extends AsyncTask {
public String msg;
private SomeEventListener listener;
private JSONObject jsonObject = null;
private String http_method = "POST";

public ApiPost() {}

public void setJsonObj(JSONObject myObject){
jsonObject = myObject;
}

public void setMethod(String method) { http_method = method; }

public void setSomeEventListener (SomeEventListener listener) { this.listener = listener; }

@Override
protected String doInBackground(String... urls) {
// params comes from the execute() call: params [0] is the url.
try {
try {
return HttpPost(urls [0] );
} catch (JSONException e) {
e.printStackTrace();
return "Error!";
}
} catch (IOException e) {
return "Unable to retrieve web page. URL may be invalid.";
}
}

private String HttpPost(String myUrl) throws IOException, JSONException {
URL url = new URL(myUrl);

// 1. create HttpURLConnection
HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openConnection();
conn.setRequestMethod(http_method);
conn.setRequestProperty("Content-Type", "application/json; charset=utf-8");

// 2. build JSON object
//JSONObject jsonObject = buidJsonObject();

// 3. add JSON content to POST request body
if(jsonObject != null)
setPostRequestContent(conn, jsonObject);

// 4. make POST request to the given URL
conn.connect();

// 5. get return json
InputStream inStream = new BufferedInputStream(conn.getInputStream());
ByteArrayOutputStream into = new ByteArrayOutputStream();
byte [] buf = new byte [4096] ;
for (int n; 0 < (n = inStream.read(buf));) {
into.write(buf, 0, n);
}
into.close();
msg = new String(into.toByteArray(), "UTF-8");

// 6. return response message
return conn.getResponseMessage() + "";
}

private void setPostRequestContent(HttpURLConnection conn, JSONObject jsonObject) throws IOException {
OutputStream os = conn.getOutputStream();
BufferedWriter writer = new BufferedWriter(new OutputStreamWriter(os, "UTF-8"));
writer.write(jsonObject.toString());
Log.i("ApiPost", jsonObject.toString());
writer.flush();
writer.close();
os.close();
}

@Override
protected void onPostExecute(String result) {

if (listener != null)
listener.onCompleteEvent ();
}
}
 

Chủ đề gần đây :

Cùng loại :

 
Tên file Người đăng Ngày Lượt
vspforum.zip
Ma nguon vspforum ngay xua
aspnet 4/18/2023 6:38:37 AM 4
pdfjs.rar
pdfjs 2017 : hiển thị tốt trên iphone 11, 12, 13 không lỗi, bản 2012 sẽ lỗi trên iphone
aspnet 6/21/2022 11:52:48 AM 2
pdfjs2.rar
Xem file pdf bằng viewer.hml cua pdfjs (thư viện chuẩn mozilla) 2012. https://mozilla.github.io/pdf.js/getting_started/#download có thể download bản prebuild tại đây
aspnet 6/21/2022 11:52:04 AM 2
runner.zip
using three.js, orbitcontrol to view an object move random on map. Di chuyển 1 đồ vật ngẫu nhiên trên bản đồ, sử dụng với demo nhân viên di chuyển trong văn phòng. Toàn js download về là chạy
aspnet 12/5/2019 5:55:14 PM 0
gmap.zip
google map + marker
aspnet 7/17/2019 2:25:05 PM 1
vinsmarthomeservice.zip
java post json to api, use AsyncTask, event listener
aspnet 7/9/2019 5:00:10 PM 1
fblogin.zip
Login facebook bang javascript SDK
aspnet 7/9/2019 9:16:37 AM 0
autocomplete-location.zip
autocomplete location geo from google place, html + js
aspnet 7/4/2019 4:37:55 PM 2
WebAPI.zip
api for android access db (v1.0.0)
aspnet 7/4/2019 9:14:17 AM 8
KydientuPdf.zip
Ky dien tu file PDF su dung itextsharp
aspnet 4/9/2019 3:30:37 PM 9
GooglePlusLogin.zip
Login Google Plus account, C#, web asp.net ver2.0. Simple connect google APIs. Send key, get token, get full account info
aspnet 6/1/2018 10:41:12 AM 11
WebApplication1.rar
Sample su dung thuat toan ma hoa tripDES, co khoa bi mat (privateKey)
aspnet 3/30/2018 10:06:35 PM 8
NETMdbToolsTestApp.rar
dotNet MdbTools for Access 2003/2007/2016 without Microsoft Jet Engine, source C#, https://www.codeproject.com/Articles/283626/MsAccess-MdbTools-with-MFC-and-NET
aspnet 3/26/2018 11:43:16 PM 1
Cryptography_MD5_TriDES_src.zip
Thuật toán mã hóa 2 chiều TriDES, gồm Encrypt và Decrypt, aspnet 2.0
aspnet 3/22/2018 11:20:44 AM 3
mvc.rar
sample project MVC on C#
aspnet 3/20/2018 9:25:36 AM 9
EduPortal.rar
Edu portal frame work for VB.NET
aspnet 3/14/2018 12:00:41 AM 13
AutoEntity.rar
Gencode vb.net visual studio 2015. dotnet v2.0
aspnet 3/13/2018 11:59:16 PM 2
GenCode.rar
Gencode XML, XSLT, Info, DAL .. engine enterprise for quick app database
aspnet 2/5/2018 9:37:28 AM 9
DataXml.rar
Read DB from SQL to XML file, Convert string TCVN to Unicode
aspnet 1/29/2018 2:15:45 PM 4
DesktopModules.rar
Module quản lý tin tức, CMS, quản lý nhóm tin trên dotnetnuke 6.x
aspnet 3/7/2013 4:47:49 PM 1713
CODERVN.NET
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa,