Đăng nhập | Đăng ký

Danh sách thành viên | Cá nhân | Nhà đất, bất động sản

Diễn đàn    Cổng thông tin , Chính phủ điện tử, VSP (VerySmart Portal), MVC Model View Controller, json, webapi    Kết nối vào DbMongo từ C# v4.5 và các thao tác

Thành viênNội dung
linux

ubuntu
30  bài
09-08-2019 03:32:15
string connectionString = hConnString.Value; //mongodb://localhost:27017
MongoClient client = new MongoClient(connectionString);
IMongoDatabase database = client.GetDatabase("indoorposition");
IMongoCollection collection = database.GetCollection("staffs");
staffsInfo inf = new staffsInfo();
inf.phone = "0984834728";
inf.full_name = "nguyen ngoc duong";
inf.address = "thanh hoa";
inf.avatar = "";
inf.password = "123";
inf.staff_id = "nv123";
inf.token = "";
inf.gender = false;
BsonDocument doc = inf.ToBsonDocument();
doc.Set("_id", new ObjectId());
collection.InsertOne(doc);
 
aspnet

Lập trình không biên giới
552  bài
09-08-2019 03:35:39
List<BsonDocument> documents = collection.Find(new BsonDocument()).ToList();
foreach (BsonDocument document in documents)
{
string doc = document.ToString();
txtResult.Text += doc + "\r\n";
}

Đọc dữ liệu từ collection
---
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa ...
 
aspnet

Lập trình không biên giới
552  bài
09-08-2019 03:53:38
filter Eq :
--------

var builder = Builders<BsonDocument>.Filter;
var filter = builder.Eq("phone", "0984834728");
List<BsonDocument> documents = collection.Find(filter).ToList();
foreach (BsonDocument document in documents)
{
string doc = document.ToString();
txtResult.Text += doc + "\r\n";
}
---
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa ...
 
aspnet

Lập trình không biên giới
552  bài
09-08-2019 04:01:41
Toán tử like : addres like N'%thanh%'
=====
var builder = Builders<BsonDocument>.Filter;
var filter = builder.Regex("address", "thanh");
List<BsonDocument> documents = collection.Find(filter).ToList();
foreach (BsonDocument document in documents)
{
string doc = document.ToString();
txtResult.Text += doc + "\r\n";
}
---
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa ...
 
aspnet

Lập trình không biên giới
552  bài
13-08-2019 10:40:32
Chuyển đồi từ long thành ngày tháng long-to-date

long unixDate = 1297380023295;
DateTime start = new DateTime(1970, 1, 1, 0, 0, 0, DateTimeKind.Utc);
DateTime date= start.AddMilliseconds(unixDate).ToLocalTime();
---
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa ...
 
aspnet

Lập trình không biên giới
552  bài
15-08-2019 03:33:58
MongoClient client = new MongoClient(MongoConn);
IMongoDatabase database = client.GetDatabase(MongoDatabase);
IMongoCollection<BsonDocument> collection = database.GetCollection<BsonDocument>(collection_name);

var builder = Builders<BsonDocument>.Filter;
var filter = builder.Eq("_id", ObjectId.Parse(obj_id));
List<BsonDocument> documents = collection.Find(filter).ToList();
return documents;

Select một item từ Db Mongo
---
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa ...
 
aspnet

Lập trình không biên giới
552  bài
15-08-2019 03:34:53
Update item thì phức tạp hơn chút

async Task callUpdate(IMongoCollection<BsonDocument> collection, staffsInfo inf)
{
var result = await collection.FindOneAndUpdateAsync(
Builders<BsonDocument>.Filter.Eq("_id", ObjectId.Parse(inf.id)),
Builders<BsonDocument>.Update.Set("createdAt", inf.createdAt)
.Set("displayName", inf.displayName)
.Set("phone", inf.phone)
.Set("profilePicture", inf.profilePicture)
.Set("staffId", inf.staffId)
);

if (result != null)
{
// The document already existed and was updated.
string msg = "doc exist";
}
else
{
// The document did not exist and was inserted.
string str = "doc not exist it insert";
}
}

Rồi gọi từ giao diện


var collection = mongo.collection("staffs");
callUpdate(collection, inf).Wait();
Response.Redirect("/?ctl=stafflist");
---
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa ...
 
aspnet

Lập trình không biên giới
552  bài
16-08-2019 05:05:27
Tìm kiếm với Regx và không phân biệt hoa thường (case sensitive)

db.stuff.find( { foo: /^bar$/i } );

trong đó /i có nghĩa là không phân biệt hoa thường
---
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa ...
 
aspnet

Lập trình không biên giới
552  bài
11-09-2019 10:29:25
private void BulkCopy(DataTable dt)
{
SqlConnection conn = new SqlConnection(DataFactory.ConnString);
conn.Open();
SqlBulkCopy bcp = new SqlBulkCopy(conn);
for (int i = 0; i < dt.Columns.Count; i++)
bcp.ColumnMappings.Add(dt.Columns.ColumnName, dt.Columns.ColumnName);

bcp.DestinationTableName = "stamps";
try
{
bcp.BulkCopyTimeout = 60;
bcp.WriteToServer(dt);
}
catch (Exception ex) { throw ex; }
conn.Close();
}
---
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa ...
 
aspnet

Lập trình không biên giới
552  bài
10-10-2019 11:12:43
Xóa item trong collection của mongo-db

string id = Request.QueryString ["id"] ;
MongoRunner rn = new MongoRunner();
var collection = rn.collection("staffs");
collection.DeleteOne(Builders<BsonDocument>.Filter.Eq("_id", ObjectId.Parse(id)));
Response.Redirect("/?ctl=staffslist");
---
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa ...
 
aspnet

Lập trình không biên giới
552  bài
15-10-2019 04:40:31
Sử dụng socket.io trong javascript

=====
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/socket.io/2.3.0/socket.io.js"></script>

tiếp theo kết nối đến socket.io :

var socket = io('http://192.168.40.148:3001');
var count = 0;
socket.on('connect', function (data) {
console.log('connect ', data);

socket.on('gateway_result', function (data) {
console.log('gateway_result ', data);
if (data.code == 2) {
console.log('thanh cong');
$("#success").css("display", "block");
}

});
//socket.emit('gateway_update_firmware', { address: '192.168.40.170', port: 51000, version: 1, device: 1 });

socket.emit('gateway_frequency', { address: '192.168.40.170', port: 51000, t: 9 });
});
---
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa ...
 
aspnet

Lập trình không biên giới
552  bài
18-10-2019 03:43:38
https://www.w3schools.com/howto/howto_js_draggable.asp

khá hay cho drag cả một div

<!-- Draggable DIV -->
<div id="mydiv">
<!-- Include a header DIV with the same name as the draggable DIV, followed by "header" -->
<div id="mydivheader">Click here to move</div>
<p>Move</p>
<p>this</p>
<p>DIV</p>
</div>

=======
#mydiv {
position: absolute;
z-index: 9;
background-color: #f1f1f1;
border: 1px solid #d3d3d3;
text-align: center;
}

#mydivheader {
padding: 10px;
cursor: move;
z-index: 10;
background-color: #2196F3;
color: #fff;
}

===============
// Make the DIV element draggable:
dragElement(document.getElementById("mydiv"));

function dragElement(elmnt) {
var pos1 = 0, pos2 = 0, pos3 = 0, pos4 = 0;
if (document.getElementById(elmnt.id + "header")) {
// if present, the header is where you move the DIV from:
document.getElementById(elmnt.id + "header").onmousedown = dragMouseDown;
} else {
// otherwise, move the DIV from anywhere inside the DIV:
elmnt.onmousedown = dragMouseDown;
}

function dragMouseDown(e) {
e = e || window.event;
e.preventDefault();
// get the mouse cursor position at startup:
pos3 = e.clientX;
pos4 = e.clientY;
document.onmouseup = closeDragElement;
// call a function whenever the cursor moves:
document.onmousemove = elementDrag;
}

function elementDrag(e) {
e = e || window.event;
e.preventDefault();
// calculate the new cursor position:
pos1 = pos3 - e.clientX;
pos2 = pos4 - e.clientY;
pos3 = e.clientX;
pos4 = e.clientY;
// set the element's new position:
elmnt.style.top = (elmnt.offsetTop - pos2) + "px";
elmnt.style.left = (elmnt.offsetLeft - pos1) + "px";
}

function closeDragElement() {
// stop moving when mouse button is released:
document.onmouseup = null;
document.onmousemove = null;
}
}
---
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa ...
 
aspnet

Lập trình không biên giới
552  bài
19-10-2019 11:41:08
Dùng canvas vẽ bản đồ

<script>
var socket = io('http://192.168.40.148:3001');
socket.on('connect', function (data) {
drawMap('/theme/map2.jpg');

socket.on('position_update', function (data) {
console.log('position_update', data, data.length);
for (i = 0; i < data.length; i++)
drawCircle(data);
});

socket.on('auth', function (data) {
console.log('auth ', data);
});

socket.emit('auth', 'eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJfaWQiOiI1ZDRiOWVlMD
AzZmUxMTExMTBiZWEyODIiLCJ1c2VybmFtZSI6Im5hbWRsIiwiZGlzcGxheU5hbWUiOi
JOYW0gTeG6t3QgU-G6r3QiLCJpYXQiOjE1NzEzMDYyMTN9.FvHhN1ZO-EdECWcyZteXGG9UvL5yG-fa1QttDsEUKwo');
socket.emit('box', { 'box': '0,0,1691,1156' });
});

socket.on('disconnect', function (data) {
console.log('disconnect');
});

function drawCircle(dataPosition) {
var canvas = document.getElementById('mycanvas');
var context = canvas.getContext('2d');
context.beginPath();
context.arc(dataPosition.x, dataPosition.y, 10, 0, 2 * Math.PI, false);
context.fillStyle = "rgba(231, 10, 10, 0.5)";
context.fill();
context.lineWidth = 1;
context.strokeStyle = '#ff0000';
context.stroke();
}

function drawMap(imageUrl) {
var canvas = document.getElementById('mycanvas');
var context = canvas.getContext('2d');
var img = new Image;
img.onload = function () { context.drawImage(img, 0, 0); };
img.src = imageUrl;
}
</script>

---
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa ...
 

Chủ đề gần đây :

Cùng loại :

 
Tên file Người đăng Ngày Lượt
gmap.zip
google map + marker
aspnet 7/17/2019 2:25:05 PM 1
vinsmarthomeservice.zip
java post json to api, use AsyncTask, event listener
aspnet 7/9/2019 5:00:10 PM 1
fblogin.zip
Login facebook bang javascript SDK
aspnet 7/9/2019 9:16:37 AM 0
autocomplete-location.zip
autocomplete location geo from google place, html + js
aspnet 7/4/2019 4:37:55 PM 1
WebAPI.zip
api for android access db (v1.0.0)
aspnet 7/4/2019 9:14:17 AM 6
KydientuPdf.zip
Ky dien tu file PDF su dung itextsharp
aspnet 4/9/2019 3:30:37 PM 6
GooglePlusLogin.zip
Login Google Plus account, C#, web asp.net ver2.0. Simple connect google APIs. Send key, get token, get full account info
aspnet 6/1/2018 10:41:12 AM 9
WebApplication1.rar
Sample su dung thuat toan ma hoa tripDES, co khoa bi mat (privateKey)
aspnet 3/30/2018 10:06:35 PM 5
NETMdbToolsTestApp.rar
dotNet MdbTools for Access 2003/2007/2016 without Microsoft Jet Engine, source C#, https://www.codeproject.com/Articles/283626/MsAccess-MdbTools-with-MFC-and-NET
aspnet 3/26/2018 11:43:16 PM 1
Cryptography_MD5_TriDES_src.zip
Thuật toán mã hóa 2 chiều TriDES, gồm Encrypt và Decrypt, aspnet 2.0
aspnet 3/22/2018 11:20:44 AM 3
mvc.rar
sample project MVC on C#
aspnet 3/20/2018 9:25:36 AM 8
EduPortal.rar
Edu portal frame work for VB.NET
aspnet 3/14/2018 12:00:41 AM 8
AutoEntity.rar
Gencode vb.net visual studio 2015. dotnet v2.0
aspnet 3/13/2018 11:59:16 PM 2
GenCode.rar
Gencode XML, XSLT, Info, DAL .. engine enterprise for quick app database
aspnet 2/5/2018 9:37:28 AM 9
DataXml.rar
Read DB from SQL to XML file, Convert string TCVN to Unicode
aspnet 1/29/2018 2:15:45 PM 3
DesktopModules.rar
Module quản lý tin tức, CMS, quản lý nhóm tin trên dotnetnuke 6.x
aspnet 3/7/2013 4:47:49 PM 1697
News Ticker Demo.rar
jQuery Carousellite cho cuộn các khối tin nhẹ nhàng mượt mà, sử dụng cho module Tin tức (CMS) hoặc giới thiệu sản phẩm
aspnet 5/7/2011 8:59:52 AM 1112
cms_source_dll_sql_2010.rar
source C# + SQL Script + Dll module CMS trên DNN 5x, (bản chạy ổn định không lỗi)
aspnet 9/5/2010 6:05:54 PM 2890
killforever.rar
Script diệt virus forever.exe (lây nhiễm qua USB) mà không cần cài lại window
aspnet 7/28/2010 6:51:30 AM 410
CSharp Coding Standards.pdf
C# Coding standard, for all user, quy tắc viết mã lập trình c# dotnet.
aspnet 6/1/2010 8:27:39 AM 1879
CODERVN.NET
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa,