Đăng nhập | Đăng ký

Danh sách thành viên | Cá nhân | Nhà đất, bất động sản

Diễn đàn    Các Projects Dotnetnuke (DNN)    module quản lý tin tức News trên dotnetnuke

Thành viênNội dung
aspnet

Lập trình không biên giới
574  bài
15-06-2008 08:59:05
Download tại đây


http://coder.awas.vn/downloads.ashx?id=f1756bfa8e814ecf9478c007daa14acc
 
aspnet

Lập trình không biên giới
574  bài
27-07-2008 10:05:44
Hướng dẫn cài đặt

- Tạo cấu trúc bảng bằng cách chạy file cms.sql

- Copy thư mục News vào /Website/DesktopModules/News

- Trong thư mục News có 3 file news 'category.dnn', 'news content.dnn', 'news listing.dnn' chạy 3 file này bằng cách login với user host, vào Import Module Definition -> Import Manifest

- Copy 2 file news.dll và providers.dll vào /dotnetnuke/bin/

Làm tuần tự vậy là OK
 
ndthu


7  bài
29-07-2008 02:30:45
bác ơi cho em hỏi là bác có code bằng VB ko
 
aspnet

Lập trình không biên giới
574  bài
29-07-2008 04:40:10
bác ơi cho em hỏi là bác có code bằng VB ko


Không có em ạ.
 
kiditer


2  bài
18-10-2008 01:44:25
cài đặt xong làm sao để xài vậy bạn ?
 
quietman


1  bài
30-10-2008 05:17:38
Mình cài đặt theo hướng dẫn của bạn đã thành công, nhưng khi sử dụng module thì nó báo lỗi như này:


1)Category
Error: CategoryTinTuc is currently unavailable.
DotNetNuke.Services.Exceptions.ModuleLoadException: Could not load type 'News.cat_menu'. ---> System.Web.HttpParseException: Could not load type 'News.cat_menu'. ---> System.Web.HttpParseException: Could not load type 'News.cat_menu'. ---> System.Web.HttpException: Could not load type 'News.cat_menu'. at System.Web.UI.TemplateParser.GetType(String typeName, Boolean ignoreCase, Boolean throwOnError) at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessInheritsAttribute(String baseTypeName, String codeFileBaseTypeName, String src, Assembly assembly) at System.Web.UI.TemplateParser.PostProcessMainDirectiveAttributes(IDictionary parseData) --- End of inner exception stack trace --- at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessException(Exception ex) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) --- End of inner exception stack trace --- at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(String virtualPath) at DotNetNuke.UI.Skins.Skin.InjectModule(Control objPane, ModuleInfo objModule, PortalSettings PortalSettings) --- End of inner exception stack trace ---


2)Content
Error: ContentTin1 is currently unavailable.
DotNetNuke.Services.Exceptions.ModuleLoadException: Could not load type 'News.news_view'. ---> System.Web.HttpParseException: Could not load type 'News.news_view'. ---> System.Web.HttpParseException: Could not load type 'News.news_view'. ---> System.Web.HttpException: Could not load type 'News.news_view'. at System.Web.UI.TemplateParser.GetType(String typeName, Boolean ignoreCase, Boolean throwOnError) at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessInheritsAttribute(String baseTypeName, String codeFileBaseTypeName, String src, Assembly assembly) at System.Web.UI.TemplateParser.PostProcessMainDirectiveAttributes(IDictionary parseData) --- End of inner exception stack trace --- at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessException(Exception ex) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) --- End of inner exception stack trace --- at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(String virtualPath) at DotNetNuke.UI.Skins.Skin.InjectModule(Control objPane, ModuleInfo objModule, PortalSettings PortalSettings) --- End of inner exception stack trace ---


3)Listing
Error: Listing1 is currently unavailable.
DotNetNuke.Services.Exceptions.ModuleLoadException: Could not load type 'News.news_list'. ---> System.Web.HttpParseException: Could not load type 'News.news_list'. ---> System.Web.HttpParseException: Could not load type 'News.news_list'. ---> System.Web.HttpException: Could not load type 'News.news_list'. at System.Web.UI.TemplateParser.GetType(String typeName, Boolean ignoreCase, Boolean throwOnError) at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessInheritsAttribute(String baseTypeName, String codeFileBaseTypeName, String src, Assembly assembly) at System.Web.UI.TemplateParser.PostProcessMainDirectiveAttributes(IDictionary parseData) --- End of inner exception stack trace --- at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessException(Exception ex) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) --- End of inner exception stack trace --- at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(String virtualPath) at DotNetNuke.UI.Skins.Skin.InjectModule(Control objPane, ModuleInfo objModule, PortalSettings PortalSettings) --- End of inner exception stack trace ---

Vậy là sao??? Bạn debug giùm mình với!!!
 
aspnet

Lập trình không biên giới
574  bài
01-11-2008 05:14:38
mấy hôm nay bận quá, vài hôm nữa rỗi mình sẽ trả lời chi tiết nhá
---
Coding for food
 
aspnet

Lập trình không biên giới
574  bài
05-11-2008 10:21:17
1)Category
Error: CategoryTinTuc is currently unavailable.
DotNetNuke.Services.Exceptions.ModuleLoadException: Could not load type 'News.cat_menu'. --->
.........
Vậy là sao??? Bạn debug giùm mình với!!!


Cái lỗi này có nghĩa là bạn chưa có file News.dll nằm trong /dotnetnuke/bin/news.dll Thực tế cái mà bạn nói là cài đặt thành công thì thực chất là chưa thành công đâu. Bạn vẫn thiếu công đoạn dịch mã nguồn ra file dll. Trong cai file zip mình gửi thì đó là mã nguồn chưa biên dịch, các bạn phải dịch được nó mới có thể dùng được. Hiện tại mình chưa làm bản cài đặt đầy đủ nên hơi bất tiện cho các bạn sử dụng.
---
Miệt mài, miệt mài ...
http://awas.vn
 
aspnet

Lập trình không biên giới
574  bài
05-11-2008 10:50:19

- Tạo cấu trúc bảng bằng cách chạy file cms.sql

- Copy thư mục News vào /Website/DesktopModules/News

- Trong thư mục News có 3 file news 'category.dnn', 'news content.dnn', 'news listing.dnn' chạy 3 file này bằng cách login với user host, vào Import Module Definition -> Import Manifest

- Copy 2 file news.dll và providers.dll vào /dotnetnuke/bin/


trong các bước này bạn còn làm thiếu 1 bước là copy 2 file news.dll và providers.dll vào bin.


---
Coding for food
 
fx111983


1  bài
12-11-2008 03:32:09

- Tạo cấu trúc bảng bằng cách chạy file cms.sql

- Copy thư mục News vào /Website/DesktopModules/News

- Trong thư mục News có 3 file news 'category.dnn', 'news content.dnn', 'news listing.dnn' chạy 3 file này bằng cách login với user host, vào Import Module Definition -> Import Manifest

- Copy 2 file news.dll và providers.dll vào /dotnetnuke/bin/


trong các bước này bạn còn làm thiếu 1 bước là copy 2 file news.dll và providers.dll vào bin.


---

- Ban co the cho bon minh xem cai demo duoc ko vay?
Coding for food
 
aspnet

Lập trình không biên giới
574  bài
12-11-2008 07:36:04
demo trên site http://thienan.vn
---
 
aspnet

Lập trình không biên giới
574  bài
12-11-2008 11:40:55
Để có thể triển khai ngon module CMS, thực tế chúng ta cần có 1 chút kiến thức về XSL.

1/ well-form (định dạng thẻ chuẩn) : có nghĩa là nếu có mở thẻ thì phải có đóng thẻ, không thì là lỗi.

Ví dụ :

<xsl:template match="/">
<table width="140" cellpadding="4" cellspacing="0">
<xsl:apply-templates select="/categories/category"></xsl:apply-templates>
</table>
</xsl:template>

<xsl:template> là thẻ template. có đóng thẻ là </xsl:template>

Nếu không có thẻ đóng thì phải có dạng như sau : <tag />

Tức là để vẽ các thẻ đặc biệt trong HTML ví dụ thẻ <br> xuống dòng thì trong XSL phải là <br />, và thẻ <hr> thì trong XSL viết <hr />
---
Coding for food
http://yenbai.awas.vn
http://tknd.vn
 
aspnet

Lập trình không biên giới
574  bài
12-11-2008 11:45:19
<xsl:template match="/">
<table width="140" cellpadding="4" cellspacing="0">
<xsl:apply-templates select="/categories/category"></xsl:apply-templates>
</table>
</xsl:template>

<xsl:template match="category">
<tr>
<td style="padding-left:6px;">
<a>
<xsl:attribute name="href"><xsl:value-of select="link"></xsl:value-of>
</xsl:attribute>
<xsl:value-of select="CatName"></xsl:value-of>
</a>
</td>
</tr>
</xsl:template>

Cái đoạn này sau khi transform chúng ta sẽ có kết quả như sau:

<table width="140" cellpadding="4" cellspacing="0">
<tr>
<td style="padding-left:6px;">
<a href="http://vnexpress.net>vnexpress</a>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-left:6px;">
<a href="http://vietnamnet.vn>Vietnamnet</a>
</td>
</tr>
</table>
Tức là thực tế là XSL làm việc transform tương đương với thay thế đoạn template bằng nội dung mới rồi ghép chúng lại với nhau.
---
Coding for food
http://yenbai.awas.vn
http://tknd.vn
 
aspnet

Lập trình không biên giới
574  bài
13-11-2008 12:00:34
<table width="140" cellpadding="4" cellspacing="0">

thì table là thẻ (tag) còn width là attribute và 140 là attribute_value

nên để ra được cái này

<a href="/">text text</a>

thì chúng ta phải viết thế này trong XSL

<a>
<xsl:attribute name="href">/</xsl:attribute>
text text
</a>

Thoả mãn tất cả các tiêu chí, có mở thẻ thì có đóng thẻ, muốn thêm attribute thì phang cái này vào

<xsl:attribute name="href">attribute_value</xsl:attribute>

Đơn giản không?

Tiếp theo sẽ là thẻ ảnh nhé

< img src="link vao day" border="0">

thì trong XSL sẽ là thế này

<img border="0">
<xsl:attribute name="src">
/portal/skins/coder/desktop/coder-logo2.jpg
</xsl:attribute>
</img>

Đấy thế thôi, còn lại những cái khác các bạn tự tìm hiểu, nghịch dần sẽ thấy XSL dễ không, ngoài ra còn thêm kỹ thuật sử dụng xsl:if nữa để rẽ nhánh thế là ngon.
---
 
aspnet

Lập trình không biên giới
574  bài
13-11-2008 12:03:52
Nói chung là biết làm XSL thì coi như bạn có thể sinh ra mọi loại html, và quên đi các control của dotnet, khó tùy biến.

Chúc các bạn tìm được nhiều thông tin bổ ích!
---
Coding for food
http://yenbai.awas.vn
http://tknd.vn
 
cyber


4  bài
09-12-2008 04:47:37
demo trên site http://thienan.vn
---

Ở Site ThienAn.VN, trường hợp click vào Menu "Dịch Vụ" -> Chả thấy gì cả.
 
aminpro


2  bài
06-01-2009 11:34:05
đã có modul tin tức bản beta 4.0 các bạn lên download về mà xài.
---
 
giangvan


8  bài
12-01-2009 09:05:43
demo trên site http://thienan.vn
---

Ở Site ThienAn.VN, trường hợp click vào Menu "Dịch Vụ" -> Chả thấy gì cả.


Bên quản trị nội dung họ chưa cập nhật thông tin gì thì làm sao thấy gì được ?
---
 
trung_vp1983

Dốt phải biết hỏi, Giỏi phải biết trả lời, không trả lời => Dốt
18  bài
21-02-2009 03:59:39

- Tạo cấu trúc bảng bằng cách chạy file cms.sql

- Copy thư mục News vào /Website/DesktopModules/News

- Trong thư mục News có 3 file news 'category.dnn', 'news content.dnn', 'news listing.dnn' chạy 3 file này bằng cách login với user host, vào Import Module Definition -> Import Manifest

- Copy 2 file news.dll và providers.dll vào /dotnetnuke/bin/


trong các bước này bạn còn làm thiếu 1 bước là copy 2 file news.dll và providers.dll vào bin.


---

- Ban co the cho bon minh xem cai demo duoc ko vay?
Coding for food


---
 
trung_vp1983

Dốt phải biết hỏi, Giỏi phải biết trả lời, không trả lời => Dốt
18  bài
21-02-2009 04:03:12
Anh Khánh ơi! Ở bước chạy 3 file news 'category.dnn', 'news content.dnn', 'news listing.dnn' em đăng nhập với quyền host, nhưng khi import thì chỉ control và manifest kô thấy xuất hiện những file trên. Em đã làm đầy đủ 2 bước kia rùi. Anh chỉ giáo giúp em. Thanks
---
 

Chủ đề gần đây :

Cùng loại :

 
Tên file Người đăng Ngày Lượt
pdfjs.rar
pdfjs 2017 : hiển thị tốt trên iphone 11, 12, 13 không lỗi, bản 2012 sẽ lỗi trên iphone
aspnet 6/21/2022 11:52:48 AM 2
pdfjs2.rar
Xem file pdf bằng viewer.hml cua pdfjs (thư viện chuẩn mozilla) 2012. https://mozilla.github.io/pdf.js/getting_started/#download có thể download bản prebuild tại đây
aspnet 6/21/2022 11:52:04 AM 2
runner.zip
using three.js, orbitcontrol to view an object move random on map. Di chuyển 1 đồ vật ngẫu nhiên trên bản đồ, sử dụng với demo nhân viên di chuyển trong văn phòng. Toàn js download về là chạy
aspnet 12/5/2019 5:55:14 PM 0
gmap.zip
google map + marker
aspnet 7/17/2019 2:25:05 PM 1
vinsmarthomeservice.zip
java post json to api, use AsyncTask, event listener
aspnet 7/9/2019 5:00:10 PM 1
fblogin.zip
Login facebook bang javascript SDK
aspnet 7/9/2019 9:16:37 AM 0
autocomplete-location.zip
autocomplete location geo from google place, html + js
aspnet 7/4/2019 4:37:55 PM 2
WebAPI.zip
api for android access db (v1.0.0)
aspnet 7/4/2019 9:14:17 AM 8
KydientuPdf.zip
Ky dien tu file PDF su dung itextsharp
aspnet 4/9/2019 3:30:37 PM 9
GooglePlusLogin.zip
Login Google Plus account, C#, web asp.net ver2.0. Simple connect google APIs. Send key, get token, get full account info
aspnet 6/1/2018 10:41:12 AM 11
WebApplication1.rar
Sample su dung thuat toan ma hoa tripDES, co khoa bi mat (privateKey)
aspnet 3/30/2018 10:06:35 PM 8
NETMdbToolsTestApp.rar
dotNet MdbTools for Access 2003/2007/2016 without Microsoft Jet Engine, source C#, https://www.codeproject.com/Articles/283626/MsAccess-MdbTools-with-MFC-and-NET
aspnet 3/26/2018 11:43:16 PM 1
Cryptography_MD5_TriDES_src.zip
Thuật toán mã hóa 2 chiều TriDES, gồm Encrypt và Decrypt, aspnet 2.0
aspnet 3/22/2018 11:20:44 AM 3
mvc.rar
sample project MVC on C#
aspnet 3/20/2018 9:25:36 AM 9
EduPortal.rar
Edu portal frame work for VB.NET
aspnet 3/14/2018 12:00:41 AM 13
AutoEntity.rar
Gencode vb.net visual studio 2015. dotnet v2.0
aspnet 3/13/2018 11:59:16 PM 2
GenCode.rar
Gencode XML, XSLT, Info, DAL .. engine enterprise for quick app database
aspnet 2/5/2018 9:37:28 AM 9
DataXml.rar
Read DB from SQL to XML file, Convert string TCVN to Unicode
aspnet 1/29/2018 2:15:45 PM 4
DesktopModules.rar
Module quản lý tin tức, CMS, quản lý nhóm tin trên dotnetnuke 6.x
aspnet 3/7/2013 4:47:49 PM 1709
News Ticker Demo.rar
jQuery Carousellite cho cuộn các khối tin nhẹ nhàng mượt mà, sử dụng cho module Tin tức (CMS) hoặc giới thiệu sản phẩm
aspnet 5/7/2011 8:59:52 AM 1115
CODERVN.NET
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa,